Defter Beyan Sistemi ile Birlikte Serbest Meslek Kazanç Defterine Günü Gününe Kayıt Zorunluluğu Kalktı mı?

Yeni sistemler uygulamaya girdiğinde belirsizlikleri de beraberinde getirir. Defter Beyan Sistemi yeni bir uygulama ve pek çok kişinin kafasında bazı konularda soru işaretleri var.

Bunlardan birisi, “Defter Beyan Sistemi ile birlikte  serbest meslek kazanç defterine günü gününe kayıt zorunluluğunun devam edip etmediği” ile ilgili. Sitemize gelen sorulardan bunu anlıyoruz.

Konuya ilişkin soru işareti aynı konuda iki farklı düzenlemenin de yürürlükte bulunmasından kaynaklanıyor.

Vergi Usul Kanununun “Kayıt Zamanı” başlıklı 219 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre, “.. serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.” 

486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “Kayıt Zamanı” başlıklı 7 inci maddesine göre defter beyan sisteminde kayıtlar aşağıdaki şekilde olacak:

“Kayıt zamanı

MADDE 7 – (1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemez.

(2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir.

(3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.”

İki düzenleme birbirleri ile çelişir gibi gözüküyor ve bu durum uygulamacıların kafasını karıştırıp, konuyu müphem hale getiriyor. Ancak, iki farklı düzenlemeyi telif eden düzenleme VUK’un Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektronik cihazla belge düzenleme” başlıklı mükerrer 242 inci maddesinde yer alıyor.

VUK’un mükerrer 242 inci maddesinde yer alan “(Ek: 28/12/2001-4731/4 md.) Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.” hükmü uyarınca Defter Beyan Sistemini düzenleyen 486 Sıra No.lu VUK Tebliği ile yapılan düzenleme konusunda Maliye Bakanlığı elektronik defter şeklinde tutulacak serbest meslek kazanç defterinde kayıt zamanı konusunda düzenleme yapmaya yetkili.

Sonuç olarak, VUK 219 uncu maddede serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir hükmü bulunsa da; yukarıda açıklandığı üzere VUK’un mükerrer 242 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkinin 486 Sıra No.lu VUK Tebliği ile kullanılmış olması nedeni ile artık Defter Beyan Sisteminde serbest meslek kazanç defterine muamelelerin günü gününe kaydı gerekmemektedir. 486 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca işlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son güne kadar yapılabilecektir. 

08.01.2018

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com