English-Turkish Tax Terms Glossary

English

Turkish

Abatement of tax Vergi indirimi, terkin, silme
Ability to pay Ödeme gücü
Ability to pay principle Ödeme gücü ilkesi
Abstract of account Hesap özeti, hülasası
Abusive tax shelter  Ekonomik amacı bulunmayan vergiyi azaltmaya yönelik işlemler
Accelerated depreciation Hızlandırılmış amortisman
Accessory of immovable property Taşınmaz eklentisi, teferruatı
Accessory to a tax crime Vergi suçuna iştirak
Accommodation (note) bill Hatır senedi
Accommodation endorsement Hatır cirosu
Account Hesap
Account deficit Hesap açığı
Account period Hesap dönemi
Account receivable Borçlular hesabı
Account sales Satış hesabı
Account statement Hesap özeti
Accountant Muhasebeci
Accounting Muhasebe
Accounting method Muhasebe usulü
Accounting policy Muhasebe politikası
Accounting principles Muhasebe ilkeleri
Accounting records Muhasebe kayıtları
Accounting treatment Muhasebeleştirme yöntemi
Accretion Değer artışı
Accuantancy Muhasebecilik
Accumulated depreciation Birikmiş amortisman
Accumulated profit and loss Geçmiş yıl kar ve zararları
Accural Tahakkuk
Accural accounting Tahakkuk esaslı muhasebe
Accural basis (method) Tahakkuk esası
Accural form Tahakkuk fişi
Accural of tax Verginin tahakkuku
Accural proceedings Tahakkuk işlemleri
Accured Tahakkuk eden
Accured depreciation Birikmiş amortisman
Accured expenses Tahakkuk etmiş giderler
Accured income Tahakkuk eden gelir
Accured interest Tahakkuk etmiş faiz
Accured taxes Tahakkuk etmiş vergiler
Acquire İktisap etmek
Acquisition cost İktisap maliyeti
Across-the-board Ülke çapında herkese veya herşeye uygulanan
Act of god Mücbir sebep
Actual profit basis Gerçek kazanç esası
Ad valorem tax Kıymet esesanı dayalı vergi
Additional assessment Ek tarhiyat
Additional tax/levy Ek vergi, yükümlülük
Adherence to the decleration Beyana bağlılık
Adjuction in bankruptcy İflas kararı
Adjusted basis Matrahın belirlenmesi için, yapılan ilave veya indirimlerden sonraki tutar
Adjusten gross income Gayrisafi gelire ilave veya indirimler yapıldıktan sonra kalan gelir tutarı
Adjustment form Düzeltme fişi
Administrative adjustment request İdari nitelikli düzeltme talebi
Administrative expenses Genel idare giderleri
administrative expenses Yönetim giderleri
Administrative penalty İdari ceza
Administrative remedy İdari çözüm
Administrative rullings İdari genelge, mukteza
Administtative court İdare mahkemesi
Admission fees Giriş, üyelik aidatları
Admission tax Eğlence yerleri giriş ücretlerinden alınan vergi
Advance Avans
Advance against assignment of claims Alacağın devri karşılığı avans
Advance against bill Senet karşılığı avans
Advance against documents Vesaik karşılığı avans
Advance on current account Cari hesap avansı
Advance payment Peşin ödeme
Advance rulling Mukteza
Advance tax Peşin vergi
Advice note Dekont, ihbar mektubu
Advice of payment Ödeme ihbarı
Affiliated company Bağlı şirket
After-tax amount Vergi sonrası tutar
After-tax income/profit Vergi sonrası gelir/kar
Age relief Yaşlılık indirimi
Agio Kambiyo masrafı
Agricultural earnings Zirai kazançlar
Aiding ant abetting (Suça) Yardım ve iştirak
Airport tax Havaalanı vergisi, ayakbastı parası
Alimony Nafaka
Allocation of expense Giderin çeşitli kalemler arasında dağıtılması
Allowable expenses İndirilebilir giderler
Allowance (Gelirden) indirimler
Allowance for depreciation Amortisman indirimi
Allowance for exchange loss Kambiyo zarar indirimi (Kur farkı indirimi)
Amended return Düzeltme, değişiklik beyannamesi
Amendment to original return İlk beyannamede düzeltme
Amortisation Amortisman, itfa
Amortisation method Amortisman yöntemi
Amortisation period Amortisman dönemi
Amortization Amortisman
Amortization method Amortisman yöntemi
Amortization reserves Amortisman karşılıkları
Amortize Amorti etmek
Amusement tax Eğlence vergisi
Analytic (scheduler) tax system Analitik vergi sistemi
Annual earning Yıllk kazanç
Annual leave Yıllık izin
Annual wage Yıllık ücret
Annualization Yıllık olma esası
Annuity Yıllık
Annulment Fesh
Annulment of contract Sözleşmenin fesli
Anti avoidance measures Vergiden kaçınmaya yönelik tedbirler
Anti delinquency measures Vadesinde ödenmeyen vergilere yönelik tedbirler
Anti dumping duties Damping önlemeye önelik yükümlülükler
Anti evasion measures Vergi ziaını önlemeye yönelik tedbirler
Aplication of tax laws Vergi kanunlarının uygulanması
Apportionment method Gelir ve giderlerin hesaplar arasında dağıtımına ilişkin yöntem
Appraisal Değerleme, kıymet takdiri
Appraisal day Değerleme günü
Appreciated property Değeri artmış mal
Appreciation gains Değer artış kazançları
Appropriated tax Özel bir gideri finanse etmek için alınan vergi
Apraisal commission Kıymet takdir komisyonu
Apraisal criteria Kıymet takdir ölçüsü
Apraisal value Takdir edilen kıymet
Arrears Vadesi geçtiği halde ödenmeyen borçlar
Arrears taxes Ödenmemiş veya tahsil edilmemiş vergiler
Arrest for debt Ödenmeyen borç nedeniyle hapsen tazyik
Article Madde (Kanun, Yönetmelik v b.)
Articles of partnership Ortaklık sözleşmesi
Artificial person Hükmü şahıs, bknz legal entity
Artificial transaction Sahte, naylon işlemler
Artisan’s tax Küçük esnaftan alınan vergi
Assess tax deficiency Eksik vergiye tarh etmek
Assessed value Takdir edilen kıymet (daha çok bir gayrimenkulün vergiye esas değerini belirlemeye yönelik olarak)
Assessment Verginin tarhı, tarhiyat
Assessment based on decleration Beyena dayanan tarhiyat
Assessment by estimation Re’sen tarhiyat
Assessment form Tahakkuk fişi
Assessment notice Tahakkuk ihbarnamesi
Assessment officer Tahakkuk memuru
Assessment period Tahakkuk dönemi
Assessment procedures Tahakkuk işlemleri
Assessment roll Gayri menkullerin vergi değerlerini gösterir kıymet takdir cetvelleri
Asset Varlık
Asset retired from active use Kullanımdan çekilen varlıklar
Assets Varlıklar
Assets and liabilities Aktif ve pasif
Associat İştirak
Attach Haczetmek
Attachable Haczedilebilir
Attacher Haczeden
Attachment of debts Alacaklarının haczi
Attachment proceeding Haciz işlemi
Attemt to avade tax Vergi kaçırmaya teşebbüs etmek
Attendence fees Huzur hakkı (ücreti)
Attributable profits Özel bir alandan sağlandığı belirtilen gelir
Auction Müzayede, açık artırma
Auction room Müzayede salonu
Audit lottery Denetim yapılma ihtimali
Audit report Denetim raporu
Auxiliary account Yardımcı hesap
Auxiliary company Bir şirketler grubundaki şirketlere yan hizmetler veren yardımcı şirket
Average cost Ortalama maliyet
Average life Bir sabit kıymetin ortalama kullanım süresi
Average profit margins Ortalama kar hadleri
Averment Def’ide bulunmak
Award of informer Muhbir ikramiyesi
Balance sheet Bilanço
Bank Banka
Bankruptcy İflas
Basic allowance Genel indirim
Basis of assessment Matrah
Biological assets Canlı Varlıklar
Book value Defter değeri
Business İşletme
By-product Yan ürün
Call options Alım opsiyonu
Capital Sermaye
Capital contribution Sermaye artırımı
Capital gain Sermaye kazancı
Capitalisation Aktifleştirme
Carry forward Aktarma
Cash Nakit
Cash and cash equivalents Nakit ve Nakit Benzerleri
Cash basis Nakit esası
Cash equivalents Nakit benzerleri
Cash flow Nakit akışı
Cash flow statement Nakit akım tablosu
Cash inflow Nakit girişi
Cash on hand Nakit mevcudu
Cash outflow Nakit çıkışı
Cash payments Nakit ödemeler
Cash price equivalent Nakit fiyat eşdeğeri
Certificates of deposit Mevduat sertifikaları
Chief executive officer (CEO) Şirket tepe yöneticisi
Closing market price Borsa kapanış fiyatı
Closing rate Kapanış kuru, fiyatı
Collection Tahsilat
Commercial loans Ticari borçlar
Commodity Ticari mal
Compelling circumstances Mücbir sebep
Condemnation award İstimlak bedeli
Consolidated balance sheet Konsolide bilanço
Consolidated financial statements Konsolide finansal tablolar
Consolidation adjustment Konsolidasyon düzeltmeleri
Contract Sözleşmenin fesli
Controlled entitiy Kontrol edilen işletme
Corporate asset Şirket varlıkları
Corporate tax payable Dönem karı vergi yükümlülüğü
Cost Maliyet
Cost of acquisition Elde etme maliyeti
Cost of disposal Elden çıkarma maliyeti
Cost of inventories Stokların maliyeti
Cost of investment Yatırımın maliyeti
Cost of purchase Satın alma maliyeti
Coupon Kupon
Credit Kredi
Credit facilities Kredi imkanları
Credit quality Kredi kalitesi
Credit risk Kredi riski
Credit worthiness Kredi değerliliği
Creditors Kredi verenler
Currency risk Döviz riski
Currency unit Para birimi
Current account Cari hesap
Current asset Dönen varlık
Current assets Dönen varlıklar
Current borrowings Kısa vadeli borçlanmalar
Current cost Cari maliyet
Current cost approach Cari maliyet yaklaşımı
Current investment Cari yatırımlar
Current liabilities Kısa vadeli borçlar
Current portion of long term borrowings Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Current provisions Kısa vadeli karşılıklar
Current service cost Cari hizmet maliyeti
Current tax assets Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Current year net profit/loss Net dönem karı/zararı
Custodian Yediemin
Customer Müşteri
Database Veri tabanı
Date of acquisetion İktisap tarihi
Deeds of arrangement Temlik senedi
Deferred incomes Ertelenmiş gelirler
Deferred tax assets Ertelenmiş Vergi Varlığı
Deferred tax liabilitiy Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Derivative financial instruments Türev Araçlar
Entertainment tax Eğlence vergisi
Equity Özkaynaklar
Execution of attachment Haciz uygulaması
Falsification of accounts Hesapların tahrifi
Finacial sector operations receivebles from related parties Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
Final assessment Nihai tarhiyat
Financial investments Finansal Yatırımlar
Financial sector operations payables to related parties Finans sektörü faaliyetleri ilişkili taraflara borçlar
Financial sector operations payables to unrelated parties Finans sektörü faaliyetlerinden ilişkili olmayan taraflara borçlar
Financial sector operations receivebles from unrelated parties Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Financial statement type Finansal Tablo Türü
Force majeure Mücbir sebep
Foreign currency translation differences Yabancı para çevirim farkları
Gains/losses on Hedge Riskten korunma kazancı/zararı
Gains/losses on revaluation and remeasurement Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/zararları
Goodwill Şerefiye
Government grants and incentives Devlet teşvik ve yardımları
Intangible non-current assets Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Inventories Stoklar
Inventory Envanter
Investment properties Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Investment tax allowance Yatırım indirimi
Investments accounted with equity method Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Last known address En son bilinen adres
Liabilities Yükümlülükler / Kaynaklar (Bilanço)
Liabilities from assets held for sale Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler
Life assurance Hayat sigortası
Living away from hom allowance Harcırah, yevmiye
Long term borrowings Uzun vadeli borçlar
Long term liabilities Uzun vadeli yükümlülükler
Lump sum assessment Götürü tarhiyat
Lump sum profit basis Götürü kazanç esası
Merger Şirket birleşmesi
Minority interests Kontrol gücü olmayan paylar
Net appreciation Net değer artışı
Non-current assets Duran varlıklar
Non-current assets held for sale Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Old age allowance (relief) Yaşlılık indirimi
Other accumulated comprehensive income that will be reclassified in profit or loss Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş oiğer tapsamlı gelirler veya giderler
Other accumulated comprehensive income that will not be reclassified in profit or loss Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlıg gelirler veya giderler
Other current assets Diğer Dönen Varlıklar
Other current liabilities Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Other current provisions Diğer kısa vadeli karşılıklar
Other financial liabilities Diğer finansal yükümlülükler
Other funds Diğer fonlar
Other gains/losses Diğer kazanç/zararlar
Other intangible assets Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Other long term liabilities Diğer uzun vadeli yükümlülükler
Other non-current assets Diğer Duran Varlıklar
Other payables Diğer Borçlar
Other payables to related parties İlişkili taraflara diğer borçlar
Other payables to unrelated parties İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Other receivables Diğer Alacaklar
Other receivables from related parties İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Other receivables from unrelated parties İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Paid-in capital Ödenmiş sermaye
Parent company equity Ana ortaklağıa ait özkaynaklar
Payables from financial sector operations Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Payables within benefits to employee Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Per diem allowance Gündelik, harcırah
Period Dönem
Place of assessment Tahakkuk yeri
Powers of appoinment Tasarruf yetkisi, vekaletname
Preliminary assessment İlk tarhiyat
Prepaid expenses Peşin Ödenmiş Giderler
Prior years’ profit/loss Geçmiş yıllar karı/zararı
Provisions for extended benefits to employee Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Public Disclosure Platform Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Receivebles from financial sector operations Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Reduced rate İndırımlı oran
Remeasurement Yeniden ölçüm
Remission of tax
Reporting unit Raporlama Birimi
Restricted reserves appropriated from profits Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Revaluation Yeniden değerleme
Share premiums/Discounts Paylara ilişkin primler/iskontolar
Short term liabilities Kısa vadeli yükümlülükler
Special accounting period Özel hesap dönemi
Standart rate Standart oran
Super reduced rate Süper indirimli oran (%0)
Suplemantary tax Ek vergi
Surtax Ek vergi
Take over Devralma
Tangible non-current assets Maddi Duran Varlıklar
Tax avoidance Vergiden kaçınma
Total assets Toplam varlıklar
Total liabilities Toplam yükümlükler/kaynaklar
Trade payables Ticari borçlar
Trade payables to related parties İlişkili taraflara ticari borçlar
Trade payables to unrelated parties İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Trade receivables Ticari Alacaklar
Trade receivables from related parties İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Trade receivables from unrelated parties İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Value added tax Katma değer vergisi