KORONA VİRÜS (COVID 19) ÖNLEM MEVZUATI

22.04.2020

Satış ve Ecrimisil Bedeli Ertelemesinden Yararlanma Şartları ve Uygulama Usulüne ilişkin 399 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği 

22 Nisan 2020 tarih ve 31107 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 399 sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği ile satış ve ecrimisil bedeli ertelemesinden yararlanma şartları ve uygulama usulü belirlenmiştir.

21.04.2020

Bazı ithalat ürünlerinde gümrük vergisi artışı yapıldı.

20.04.2020

Konusu:  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.

18.04.2020

 

17.04.2020

7244 Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni önlemlerin yer aldığı torba kanun

Kurumlar Vergisi Beyanname Verilme Süresi 1 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

14.04.2020

–– 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2399)

Koronavirüs pozitif olan kişilerin, sağlık güvencesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, sağlık hizmet ve ürünlerinden ücretsiz yararlanabilmesine ilişkin

10.04.2020

–– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tüketici hakem heyetlerinin çalışmalarına ilişkin toplantıların ve bazı sürelerin durdurulması hk.

09.04.2020

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(*) Acil hal;” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(*) Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”

Düzenleme ile koronavirüs hastalarının acil kapsamında tedavisi mümkün hale gelmiştir.

04.04.2020

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2368)

–– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi uygulaması 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir.

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

03.04.2020

Mücbir Sebep Hali İlgili İlgili 518 VUK Tebliğine ilişkin GİB Uygulama İç Genelgesi Seri No: 2020/3

–– Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2347)

Koronavirüs döneminde öğretmenlere ek ders ücreti verilebilmesine yönelik düzenleme.

–– Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2350)

–– Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Araç muayene işlemleri, salgın döneminde araç muayenesi gelen araçlar için üç ay uzatılmakta. Bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde muayene yaptırabilme imkanı getirilmektedir. Bakanlık bu süreyi uzatabilecek.

Dernek Beyannameleri ile Diğer Bildirimlerin Verilme Sürelerinin Uzatılması

Derneklerin, idareye vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerinin hazırlanması ve bildirilmesi sürecinde mağdur olmalarını ve idari yaptırımlarla karşılaşmalarını önlemek maksadıyla; nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli Genelgesi ile 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan 7269 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile dernekler tarafından fiziksel ortamda yapılan bildirimler, işlemler, tutulan defter ve alındı belgesi gibi kayıtlar ile yetkili merciler tarafından derneklere ilişkin olarak fiziksel ortamda tutulan her türlü kayıtlar, hem dernekler hem de yetkili merciler tarafından elektronik ortamda da yapılabilecektir.

02.04.2020

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi ile İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

31 Mart 2020

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)

Belgeli yatırımcılar ve işletmeciler tarafından Hazine arsa ve arazileri kullanım bedeli ertelemesinden yararlanılmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir.

Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında 68 No.lu KDV Sirküleri

Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında Teslim Edilen Malların İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı.

Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerinin Durması Konulu GİB Uygulama İç Genelgesi

30 Mart 2020

–– Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)

–– Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 2326)

29 Mart 2020

 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2323)

2020 yılı Nisan, Mayıs, Haziran ayında genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan paylardan hiç kesinti yapılmamasını öngören düzenleme ile kriz ile mücadele eden belediyelerin vergi gelir paylarından kesinti yapılmadan ödenmesi amaçlanmaktadır.

26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanmayan Düzenlemeler

YMM Tasdik Raporlarının Uzatılması Hakkında GİB Sirküleri

YMM tasdik raporlarının verilme sürelerinin 2 ay uzatılması hk.

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete Mükerrer

7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele hükümleri içeren Torba Yasa.

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301)

Bazı tütün ürünleri ve kolalı içecek ötv oranın artırılması hakkında.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2310)

Sağlık kurumlarına işçi statüsünde temizlik elemanı, diğer elamın ve güvenlik elemanı alımının noter huzurunda yapılacak kura ile yapılması. Hızlı personel alımına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

–– Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-Yolcu)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uçuşu iptal edilen seferler için uçak bileti bedellerinin iade zorunluluğunu kaldırıyor.

24 Mart 2020 Tarihli ve 31079 Sayılı Resmi Gazete

–– Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282)

–– COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283)

24 Mart 2020 Tarihli ve 31078 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2280)

Sağlık Personelinin ücretsiz ulaşımı ve Marmaray’dan ücretsiz faydalanması hk.

Mücbir sebep halinde yararlanacak mükellefler hakkında

23 Mart 2020

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/126

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

TÜBİTAK Raporlarının Gönderim Tarihlerinin 3 Ay Ertelenmesi

TÜBİTAK Resmi İnternet Sitesinde Yayımlanan 23.3.2020 tarihli duyuruda Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenerek yürürlüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilmesi gereken Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son gönderim tarihleri, Ülkemizde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID – 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üç ay ertelendiği belirtilmiştir.

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

Havayolu taşımacığılında kdv oranının indirilmesi hak.

–– Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

2020 yılı beyanname dönemi 6 aya çıkıyor. Diğer bazı düzenlemeler yapılıyor.

22 Mart 2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer)

–– COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete

–– Organizasyonların Ertelenmesi ile İlgili 2020/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazete

–– Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği

17 Mart 2020

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/125

31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin VUK Sirküleri