Anayasa Mahkemesi Kararı: Şikayet Dilekçesindeki İfadeler Nedeniyle Hükmedilen Tazminatın İfade Özgürlüğüne Aykırı Olduğu Hk.

Anayasa Mahkemesi 2015/1060 Başvuru Numaralı ve 26.12.2018 Karar tarihli YAVUZ TEKELİOĞLU’nun şikayet dilekçesinde kullanılan bazı ifadeler nedeniyle aleyhe tazminata hükmedilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği yönündeki bireysel başvurusunu karara bağladı. 

Karar bilirkişilere karşı açılan ve bilirkişinin yanlı karar verdiği düşünülen durumlarda kullanılan ifadelerin (görevi kötüye kullanma, suçu ve suçluyu koruma, kamu zararı gibi), ifade özgürlüğü açısından değerlendirilmesi açısından önemli. 
Başvuru konusu olayda davacı, başvurucunun şikayeti üzerine başlayan bir süreçte tıbbi bir vaka ile ilgili olarak görülen bir ceza davasında mahkemece atanan bilirkişiler arasındadır. Anılan ceza davasında davacının da aralarında bulunduğu bilirkişiler başvurucunun savlarına aykırı olan bir rapor sunmuşlardır. 

KAMU İHALE KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLER 2019 TEBLİĞİ YAYIMLANDI

25.01.2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazete’de 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan parasal limitler ve eşik değerlere ilişkin tutarlar yayımlandı. Konuya ilişkin Kamu İhale Tebliği ile (Tebliğ No:2019/1) ile aşağıda sunulmuştur. Söz konusu değerlerin uygulama dönemi ekteki dokümanda ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

2019 YILI ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE VERİLECEK EĞİTİM DESTEĞİ TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin 2019 yılında bütçeden karşılanacak kısmı belirlendi. Buna göre, engelli bireylere verilen destek eğitiminin 2019 yılı için bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere;

Bireysel eğitim için aylık 632 TL,

grup eğitimi için aylık 177 TL’dir. 

Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar aşağıdaki tebliğde yer almaktadır.

2019 YILI PARASAL SINIRLAR VE ORANLARA İLİŞKİN MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 62)

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 62) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

Vergi Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezleri Listesi (2015-2018)

Vergi konusu ile ilgili alanlarda yazılmış yüksek lisans tezlerine ilişkin liste, tez no, yazar, yıl ve tezin adı başlıkları ile aşağıda sunulmuştur. Vergi türleri, vergi hukuku, vergi uygulaması, vergi idaresi ve benzeri konularda yazılmış tez konuları, tezin yazarı ve tez konusunun İngilizcesi aşağıdaki listede yer almaktadır.

Tablo: 2015-2018 Döneminde Vergi Konusunda Yazılmış Yüksek Lisans Tezleri, Vergi ile İlgili Tez Konuları Türkçe-İngilizce Başlıkları

Yolsuzluğun Tarihçesi

Eski bir problem olan yolsuzluk, Hindistan’da M.Ö. 4. Yüzyılda kamu yönetimi üzerine yazılmış olan Kau-tiliya’nın Arthasastra isimli eserine kadar uzanmaktadır. Nasıl ki dilin ucundaki balın veya zehrin tadını almamak imkansızdır, bir kamu görevlisinin de yemek yememesi –en azından kralın gelirlerinden bir kısmını- imkansızdır. Suda hareket eden balıkların suyu yutup yutmadığını bilemeyeceğimiz gibi, devlet görevinde çalışan kamu görevlilerinin kendileri için para ayırıp ayırmadığını bilemeyiz. Eserin devamında Kau-tiliya, malı zimmete geçirmenin 40 yolu olduğunu belirtmekte ve bu yolları sıralamaya devam etmektedir

Genel Tüketim Vergisi-Özel Tüketim Vergisi Ayrımı

Herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan tüketim vergileri genel tüketim vergileri olarak adlandırılırken sadece seçilmiş mallar üzerinden alınan ve üreticiden tüketiciye kadar olan sürecin belli bir aşamasında alınan vergilere de özel tüketim vergileri denilmektedir.

Genel satış vergileri, katma değer vergisi genel tüketim vergilerine örnek verilebilir. Günümüzde en yaygın genel tüketim vergisi katma değer vergisidir. 2018 itibariyle 168 ülkede uygulanmaktadır.