Yıllara Sari İnşaatlara Kombi, Buzdolabı, Davlumbaz, Fırın vb. Montaj Hizmeti Verenlerden Stopaj Yapılır mı?

İnşaatı devam eden anahtar teslim mesken konutlar için mütemmim cüz niteliğindeki kombi cihazı, buzdolabı, fırın ve davlumbaz montajının yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, yüklenici firmaya söz konusu cihazlar için yapılacak   ödemeler üzerinden yıllara sari inşaat işi kapsamında vergi kesintisi (stopaj, tevkifat) yapılıp yapılmayacağına ilişikin özelge (mukteza).

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde gelir vergisi tevkifatı (stopajı)

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kuruluşların aynı maddede bentler halinde sayılan ödemeleri yapmaları halinde bu ödemeler üzerinden tevkifat yapacakları hüküm altına alınmış olup; aynı maddenin (3) numaralı bendinde, bu Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden sorumlularca gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür. Söz konusu tevkifat oranı bu maddedeki yetkiye dayanılarak, 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.