İkmalen Vergi Tarhı Nedir?

İkmalen Vergi Tarhı Nedir?
Vergi Usul Kanununun 29 uncu maddesine göre ikmalen tarhiyat; her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra, bu vergi ile ilgili olarak ortaya çıkan ve idare tarafından defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak belirlenen bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mevzuatta belirlenen sürede ödeyen mükelleflere cezada indirim uygulanmaktadır.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

  Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Yasal düzenleme Bilindiği Üzere, 6663 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde […]

Özelge: Dar Mükellefin Mesken kira gelirleri dolayısıyla verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine, tevkifata tabi işyeri kira gelirlerinin dâhil edilip edilmeyeceği

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[86-2016/54]-102555 28.07.2016 Tarih: 28/07/2016 Konu : Dar mükellefin gayrimenkul sermaye iradı beyanı  İlgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçede; … tarafından […]