Özel Tüketim Vergisi Kanununa Göre Teslim ve Teslim Sayılan Haller

Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulaması bakımından teslim ve teslim sayılan haller Kanunun İkinci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ÖTV Kanununa göre teslim ve teslim sayılan hallere aşağıda yer verilmiştir: 

ÖTV Kanununa Göre Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini ifade eder.

Özel Tüketim Vergisinin Konusu

Özel tüketim vergisinin konusu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun birinci maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir: Verginin konusu Madde 1 Bu Kanuna ekli; a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler […]

İZAHA DAVET YAZILARI MÜKELLEFLERE ULAŞMAYA BAŞLADI. DAVET YAZISINI ALAN MÜKELLEF NE YAPMALI?

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.
Bu yazıda kendisine izaha davet yazısı ulaşan kişinin yapması gerekenler ana hatları ile sunulmaya çalışılmıştır. Ayırca, izahın kabul edilmesi veya edilmemesi durumu ile izaha davet yazısına cevap vermeme durumunun sonuçları da incelenmiştir.

İzah Değerlendirme Komisyonuna İzahat SÖZLÜ OLARAK da Yapılabilir mi?

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.
482 Sıra Numaralı Vergi Usul Genel Tebliğ hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde izaha davet yazısı üzerine İzah Değerlendirme Komisyonuna izahın YAZILI veya SÖZLÜ şekilde yapılması mümkündür.