Kurumlar Vergisinde Tarhiyatın Muhatabı Kimdir?

Kurumlar vergisi aşağıdaki kişiler adına tarh olunur: 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına,

İktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya vakıf adına,

Fonlarda fonun kurucusu adına,

Kurumlar Vergisinde İştirak kazançları istisnası

İştirak kazançları istisnası, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenmiştir.

İlgili düzenlemelere göre kurumların;

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.