Özelge: Araç kiralama bedellerinin banka üzerinden ödenme zorunluluğu ve turistlere yapılan araç kiralamaları

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, araç kiralama faaliyetinde bulunduğunuz, yabancı uyruklu müşterilerin işlem bedelini kredi kartı ya da banka yolu ile yapamadıklarından nakit ödeme yaparak araç kiralamak istedikleri, ancak 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca 1/7/2017 tarihinden itibaren söz konusu kiralama bedelinin aracı finansal kurumlar aracılığıyla tahsili zorunlu olduğundan mezkûr durumlarda araç kiralama yapamadığınızdan bahisle yabancı müşterilerin aracı finans kurumları aracılığı ile ödeme yapamadıkları durumlarda nakit tahsilat yapılıp yapılamayacağı ve nakit tahsilatların müşteri adına talimat ile banka hesabına yatırıldığı takdirde cezai duruma düşülüp düşülmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan özelge talep edildiği anlaşılmıştı

Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Faturada Hangi Döviz Kuru Esas Alınır?

Vergi mevzuatına göre yurtiçi ve yurtdışı şirketlere döviz cinsinden fatura düzenlenmesi mümkün olup, yurtiçi şirketlere düzenlenen faturalarda Türk Lirası karşılığının gösterilmesi de zorunludur. Peki, Yurt içi firmalara yapılan satışlara ilişkin olarak yabancı para birimi kullanarak düzenlenen faturalarda, fatura muhteviyatı döviz cinsinden tutarın Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde hangi döviz kuru esas alınacaktır? Aşağıdaki özelge yabancı para cinsinden düzenlenen fatura gösterilecek TL karşılığı için kullanılacak döviz kuruna ilişkin açıklamalar içermektedir.  

Özelge: Yurt dışı aracılık hizmetlerinin KDV ve stopaja tabi olup olmadığı hk.

İngiltere’deki şirkete vermiş olduğunuz müşteri bulma ve aracılık hizmeti Türkiye’de yapılmayan bir işlem olup Türkiye’de de faydalanılmadığından KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem için İngiltere’deki şirkete düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacağı gibi, bu hizmetlere yönelik yurt dışında mukim diğer şirketler tarafından yurtdışında gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle Şirketinize düzenlenecek faturalar için de KDV tevkifatı söz konusu olmayacaktır.

Özelge: Askerlik Borçlanması Nedeniyle SGK’ya Yapılan Ödemelerin Serbest Meslek Kazancından İndirilip indirilemeyeceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; serbest meslek kazancından dolayı gelir vergisi mükellefi olduğunuz, yedek subaylık okulunda geçen üç aylık süreyi borçlanmanız karşılığı tahakkuk eden 1.581,12 TL tutarı 2016 Aralık ayı içerisinde ödediğinizden bahisle, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmış olduğunuz ödemenin serbest meslek kazancı nedeniyle verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirilip indirilemeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Özelge: Sanal gerçeklik gözlükleri ile eğitici-öğretici, eğlendirici kısa similasyon video izletisi faaliyeti nedeniyle basit usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, eğitici-öğretici veya eğlendirici video yüklemesi yapılan sanal gerçeklik gözlükleri ile herhangi bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak yaptığınız video izletisi faaliyetiniz dolayısıyla basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımanız ve aynı Kanunun 51 inci maddesinde sayılan faaliyetlerde bulunmamanız kaydıyla basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

OBEZİTE VERGİSİ NEDİR? ÜLKE UYGULAMALARI VE ETKİNLİĞİ

Obezite, besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır.

Obezite vergisi (obesity tax), sağlıksız ve kişilerde şişmanlamaya yol açan gıda ve içecekler üzerinden ilave olarak alınan vergileri ifade etmektedir. Aşırı kilolu kişilerin vergilemenin konusu olması da mümkün.

Literatürde, “şişman veya şişmanlık vergisi” (fat tax) kullanımı da oldukça yaygın. Sağlıksız yiyeceklerin negatif dışsallığını azaltmaya yönelik bir vergi çeşidi olarak obezite vergisi, negatif dışsallıklara yönelik bir tür Pigocu (Pigovian) vergileme anlamına geliyor.