Mali Devalüasyon (FISCAL DEVALUATION) Nedir?

Mali devalüasyon (fiscal devaluation) esas olarak, ülkenin uluslararası ticarette rekabetçiliğinin artırılması amacıyla ihracat ürünlerinin göreli fiyatını aşağı çekme ve ithal mallarının göreli fiyatının yükseltilmesi fikrine dayanmaktadır. Vergi politikasında mali devalüasyon, ücret üzerinden […]

Gelir Vergisinde Tarh Zamanı

Gelir vergisi, beyanname verilmesi gereken hallerde beyannamenin verildiği günde tarh edilir. Beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir.

Gelir Vergisinde Vergilendirme Dönemi

Gelir vergisinde vergilendirme dönemi nedir? Gelir vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Ancak, ● Memleketi terk veya ölüm nedeniyle mükellefiyetin takvim yılı içerisinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalktığı […]

Gelir Vergisinde Tarh Yeri

Genel kural gelir vergisinin mükellefin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesince tarh edilmesidir. Ancak, ticari ve mesleki faaliyetlerde tarha yetkili vergi dairesi işyerinin bulunduğu yer vergi dairesi olarak belirlenmiştir. İşyerinin birden fazla olması halinde ise iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi tarha yetkili vergi dairesi olacaktır.

Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi Nasıl Yapılır?

Üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir. Bu esaslar kurumlar vergisi mükellefleri açısından da geçerlidir.