Demokrasiler Birbirleriyle Savaşır mı?

Hasan AYKIN 24 Kasım 2008 – Ankara PDF Formatı 1- Giriş Demokrasiler birbirleri ile çatışmaya, savaşa girer mi? Demokrasi ile yönetilen ülkelerin bir birleri ile çatışmayacağı, savaşmayacağı tezi ileri sürülmektedir. Bu çatışmama […]

KURUMLAR VERGİSİNDE SAFİ KURUM KAZANCI

Safi Kurum Kazancı Nedir? Nasıl Tespit Edilir? Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca, kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancının tespitinde […]

Şikayet Yolu İle Müracaat

Vergi Usul Kanunu Şikayet Yolu İle Müracaat Madde 124 (Değişik: 23/6/1982 – 2686/24 md.)Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler. Bu […]

VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ

Düzeltme Kapsamına Giren ve Girmeyen Durumlar Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. (VUK, md. 116) Bu çerçevede, düzeltme kapsamına […]

Vergi Hataları Nasıl Ortaya Çıkarılır?

Herhangi bir şekilde gerçekleşen vergi hataları nasıl ortaya çıkarılır? Vergi hatalarının ortaya çıkarılmas şekilleri Vergi Usul Kanununun 119 uncu maddesinde sıralanmıştır. Maddeye göre vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir: İlgili memurun hatayı […]