ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ ENDEKSİ SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Tax Foundation ülkelerin vergi politikaları ile veriler toplamakta ve araştırmalar yayımlamaktadır. Ülkelere ilişkin veri ve bilgileri değerlendiren Tax Faundation Uluslararası Vergi Rekabeti Endeksi (The International Tax Competitiveness Index-ITCI) oluşturmaktadır. Endeks oluşturulurken, kırkın üzerinde vergi politikası unsuru dikkate alınıyor. Türkiye bu endekse göre kaçıncı sırada?

KONUT TAPU HARÇLARININ VERGİ ADELETİ EKSENLİ OLARAK YENİDEN DİZAYNINA İLİŞKİN ÖNERİ

Konut üzerinden alınan tapu harçları tamamen fiskal (gelir elde etme) amacına yöneliktir. Bu çalışmada, vergi adaleti eksenli olarak konut üzerinden alınan harçlara ilişkin öneri sunulmaktadır. Kişilerin ödeme gücü, aldığı konutun lüks olup olmaması, ilk kez konut sahibi olması gibi durumlar da dikkate alınarak artan oranlı harç uygulaması önerilmektedir.

İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULAMASINA YÖNELİK GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ NO: 297) KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI.

297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağında; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde de öngörülen teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.