Özelge: Halı ve kilim yıkama faaliyetinde sevk irsaliyesi düzenlenir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; halı ve kilim yıkama faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, müşterilerinize ait halıların iş yerinize kendi araçlarınızla veya müşteriye ait araçlarla getirildiği, yıkanan halı ve kilimlerin yine kendi araçlarınızla veya müşterinize ait araçlarla ücretsiz olarak evlere teslim edildiğinden bahisle, söz konusu işlemler dolayısıyla sevk irsaliyesi düzenleme mecburiyetinizin bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

Özelge: Ticari Faaliyette Bulunan Kişi, Home-Ofis Olarak Kullandığı Konuta İlişkin Kredi Faizlerini ve Yaptığı Diğer Giderleri Kazancından İndirebilir mi?

Ticari faaliyette bulunan kişinin kredi ile aldığı konutu home-ofis olarak kullanması sebebiyle ödediği faizlerin ve konut için yapılan giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda; …. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, bilgisayar mühendisi olarak bilgisayar yazılımı hazırlama, yazılımların satışı, veri tabanı yöneticiliği ve danışmanlığı faaliyetlerinizden dolayı birinci sınıf tüccar olarak fatura düzenlediğinizi ve bilanço esasına göre defter tuttuğunuzu, söz konusu ticari faaliyetinizi ikametgah olarak kullandığınız konutunuzda icra ettiğinizi belirterek; konutunuzun iktisabı için kullandığınız banka kredisi nedeniyle ödediğiniz faizlerin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı ile söz konusu konuta ilişkin olarak yapılan boya, badana, alçıpan, cam balkon, ıslak zemin seramikleri, mutfak dolapları ve fayanslarının değiştirilmesi vb. işler için yaptığınız harcamaların ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler İçin Ödenen Kredi Faizleri Maliyete mi Eklenir, Gider mi Yazılır?

İktisadi kıymetlerin iktisabında kullanılan krediler nedeniyle ödenen faizler iktisadi kıymetin maliyet bedeline mi eklenir yoksa doğrudan gider yazılır?
İlgili tebliğlerde, iktisadi kıymetin aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, aktifleştirildikten sonraki dönemlere ilişkin olanların ise maliyet bedeline eklenilmesi veya doğrudan gider yazılması hususunda mükelleflerin serbest oldukları belirtilmiştir.

Katma Değer Vergisinde (KDV) Vergiyi Doğuran Olay Ne zaman Meydana Gelir?

Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olayın meydana geldiği an önem arz eder. KDV’de vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi konusu KDV Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca KDV’de Vergiyi Doğuran Olay:

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

b)Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

BAZI GÜBRE VE YEMLERDE KDV ORANI SIFIR OLARAK BELİRLENDİ.

10.2.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmiştir. Söz konusu bent uyarınca;

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve

-Gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile

– Küspe (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile …tesliminde katma değer vergisi oranı sıfır olarak uygulanacaktır.

İhracatçılara Yeşil (Hususi Damgalı) Pasaport Verilme Şartları

İhracatçılara  yeşil (hususi) pasaport verilmesi ile ilgili düzeleme, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14/A maddesine, 9 Ağustos 2016 tarihli Remi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesine paragraf eklenmek suretiyle yapılmıştır. Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir: 

Özelge: Mali Müşavirlik Hizmetinin Limited Şirket Olarak Verilmesinde Vergileme ve Belge Düzeni Hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 3568 sayılı yasa kapsamında mali müşavirlik ve denetim hizmetleri vermek amacı ile kurulan şirketinizin fatura mı serbest meslek makbuzu mu düzenlenmesi gerektiği ile serbest meslek hizmetleri karşılığında ödenecek bedellerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Özelge: Avukatın Serbest meslek makbuzunda stopaj ve KDV hesaplanması hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile Vakfınızca hukuk işlerinin takibi için iki avukatla avukatlık sözleşmesi yapıldığı ve verilen avukatlık hizmeti dolayısıyla aylık KDV dahil olarak belirlenen bir bedel üzerinden anlaşıldığı belirtilerek, bu ödemeler karşılığında avukatlar tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzunda stopaj ve katma değer vergisinin nasıl hesaplanacağı hususunda Başkanlığımızdan bilgi istenilmekted