4503 Sayılı Kanun Gerekçesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.1.2000 tarihinde kararlaştırılan “Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülent […]

Özelge: İnternet Üzerinden Yurtdışı Mukimi Firmaya Reklam Verilmesi Durumunda KDV ve Stopaj

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile konuya ilişkin olarak alınan 12.11.2010 tarihli ve … sayılı dilekçenizin tetkikinde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, Amerika Birleşik Devletleri’nde … adresinde mukim … Online İnc. Firması ile çalıştığınız, şirketinize reklam verenlere … Advertising Türkiye bünyesinde bulunan reklam alanlarını kullanarak yayın yaptığınız, bunun karşılığında … Advertising şirketinden belirli oranda komisyon aldığınız, söz konusu firma tarafından tarafınıza aylık olarak yaptığınız reklamların karşılığı fatura düzenlendiği ve bu faturalarda komisyonunuzun düşüldüğü, gelen faturalardaki brüt tutarlar üzerinden şirketinizce KDV ve stopaj hesaplanarak ödendiği belirtilerek, bahse konu reklam hizmetleri karşılığında anılan firmaya yaptığınız ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile bu ödemelerin KDV’ye tabi olup olmayacağıyla ilgili olarak Başkanlığımız görüşlerinin talep edildiği anlaşılmış olup, konuyla ilgili Başkanlığımız görüşleri aşağıdaki gibidir.

Özelge: Bilgisayar programı ve veri tabanı faaliyetlerinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … .tr.com adresinden ulaşılabilen ve havacılık sektörüne hitap eden kendi hazırlamış olduğunuz bilgisayar programı ve veri tabanı çalışmalarınızı bir internet sitesi haline getirdiğiniz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından söz konusu çalışmalarınızın eser olarak kabul edildiği belirtilerek, yapmış olduğunuz bu faaliyetlerden dolayı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız ile herhangi bir vergi mükellefiyetinin tesis ettirilip ettirilmeyeceği hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Özelge: Çevirmenlik (tercümanlık) faaliyetinden elde edilen kazancın gelir vergisinden istisna olup olmayacağı.

lgide kayıtlı özelge talep formu ve dilekçenizde, sinema ve video film, dizi film ve belgesellerin senaryo, altyazı ve dublaj çevirileri ile bilimsel makale ve tezler ile tiyatro oyunlarının çevirilerini yaptığınız belirtilerek, bu faaliyetlerden elde ettiğiniz kazancın gelir vergisinden istisna olup olmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 ve 66’ncı maddelerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest meslek erbabıdır.

Özelge: Teknokentte üretilen yazılımlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

Konu : Teknokentte üretilen yazılımlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı dilekçenizde … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olarak … Teknokent’te KDV Kanununun geçici 20/1. maddesinde sayılan yazılımlar kapsamında üretmiş olduğunuz yazılımların satışını ifa ettiğinizi, bu kapsamda üretilen yazılımların fikri mülkiyet hakkı Şirketinizde kalmak suretiyle belirli zaman aralıklarıyla farklı kişilere satılması veya söz konusu yazılımların sanal ortamda paylaşımının sağlanarak kullanıcı sayısına göre müşterilerinize fatura düzenlenmesi esnasında KDV istisnasından yararlanılıp yararlanılmayacağı ve kurumlar vergisi istisnası tutarına isabet eden kısmın nasıl belirleneceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedi

Danıştay Kararı: İhracata Mümessillik Hizmeti için Yurtdışı Hizmet İhracatı Kapsamında KDV İstisnası Hk.

YURT DIŞINDAKİ FİRMALARIN TÜRKİYE’YE YAPACAĞI İHRACATA MÜMESSİLLİK NE-
DENİYLE ELDE EDİLEN KOMİSYON ÜCRETİNİN, KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMA-
SINDA HİZMET İHRACI İSTİSNASINDAN YARARLANDIRILAMAYACAĞI HK.

Yabancı ülkelerde bulunan firmalara mümessillik yapan ve 1988 yılı başına değin 3065 sayılı Yasanın 11/1-a maddesinde yazılı istisnadan yararlanan yükümlü, 31.12.1987 günlü ve 19681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 seri sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar karşısında 1988 yılı başından itibaren ihtirazi beyanname vermiş ancak, belirttiği çekince kabul edilmemiştir.