Etiket: 6183 sayılı kanun madde 74/A

6183 sayılı Kanun Madde 74/A: Bazı hallerde haczin kaldırılması

7103 sayılı VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’un 2 nci maddesi ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 74/A maddesi eklenmiştir. Madde ile bazı hallerde haczin kaldırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, madde metni aşağıda sunulmuştur: