Etiket: 7066 sayılı kanun

7066 sayılı 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
31 Aralık 2017 PAZAR   Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer)
Kanun No. 7066 Kabul Tarihi: 23/12/2017
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider

MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;
a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 751.299.665.000 Türk lirası,
b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 88.528.812.000 Türk lirası,
c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4.673.105.000 Türk lirası,
ödenek verilmiştir.