Etiket: arama

Danıştay Kararı: El Defterlerine Dayanılarak Yapılan Tarhiyata İlişkin.

Vergi inceleme raporu ve bu rapora ekli inceleme tutanağından; davacı şirketin ticari işlemlerini kaydettiği noter tasdiki içermeyen 1 numaralı el defteri ile yasal defterlerindeki kayıtların karşılaştırılması neticesinde açık kimlikleri yazılı müstahsillerden, yine bu defterde belirtilen değişik tarihlerde ve miktarlarda belgesiz emtia aldığı, yine şirketin aramalar esnasında ele geçen ve yasal olmayan defterleri arasında yer alan 3 nolu el defterinin yasal defter ve belgelerle karşılaştırılması sonucu

Vergi Denetimi Nedir?

Vergi denetimi, mükelleflerin vergilendirme işlemlerinde yasalara uyup uymadığının denetlenmesi olarak tanımlanabilir. (Saban, 2000, s. 34).

Vergi denetimi, vergi idaresinin ve vergi yükümlülerinin ilgili kanunlarla saptanan kurallar çerçevesinde hareket edip etmediklerinin kontrolüdür. (Güredin, 1988, s.5).

Başka bir tanıma göre vergi denetimi; devletin yetkili organları tarafından gerçekleştirilen, vergi güvenliğini sağlamaya yönelik çeşitli tedbirleri ve teknikleri kapsayan ve devamlılık özelliği olan bir faaliyettir.(Hesap Uzmanları Kurulu, 1995, s.214).