Etiket: aramalı inceleme

Danıştay VDDK Kararı: Muhasebeci İncelenirken, Mükelleflere Ait Boş Yasal Defterlere İlişkin Tespit Üzerine KDV İndirimlerinin Reddi Yönündeki Tarhiyat Hukuka Aykırıdır.

Dosyanın incelenmesinden, … adlı şahsın serbest muhasebeci ve mali müşavirlik faaliyetiyle ilgili yapılan inceleme sırasında, muhasebe bürosunda muhafaza edilmekte olup aralarında davacının da bulunduğu (140) mükellefin yasal defterlerinin boş olduğu, kayıtların işlenmediği tespit edilerek, bu defterlere el konulduğu; bu durumun adı geçen şahıs ile inceleme elemanı tarafından imzalanan 12.10.2013 tarihli tutanağa bağlandığı ve bu tespite istinaden incelemeye alman davacı adına, yasal defterlerinin boş olması sebebiyle katma değer vergisi indirimleri kabul edilmeyerek uyuşmazlık dönemleri için cezalı tarhiyat yapıldığı anlaşılmıştır.

Yargıtay Kararı: Usulsüz Şekilde Yapılan Aramada Elde Edilen Delillere Dayanarak Vergi Kaçakçılık Cezası Verilemez.

Vergi Usul Kanunun 142-146. Maddeleri ve CMK’ya uygun olarak yapılmayan aaramada elde edilen deliller VUK 359. madde ile verilecek hükme esas alınamaz. İhbar üzerine vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların talebi ve sulh ceza yargıcının kararı olmaksızın yapılan aramalı incelemede elde edilen delillerle hüküm oluşturulamaz. Hukuka aykırı delillerle verilecek hüküm anayasanın 38/6, AİHS’nin 6, CMK 206, 217/2 maddelerine aykırıdır.