Etiket: ba bs formu

Özelge: Yurt dışından alınan malın yurt içine girmeden (millileşmeden) gümrük antreposunda transit ticaret kapsamında başka bir ülkeye satışında, alım-satımın vergilendirilmesi ve Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmemesi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[VUK-1-21427]-E.356164 Tarih: 08.05.2020 Konu : Transit ihracattan elde edilen gelirin vergilendirilmesi ve Ba Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hk. İlgide […]

Özelge: Tasfiye Halinde Ba-Bs Bildirim Formu Düzenlenir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Kurumunuzun 11/08/2011 tarihinde tasfiyeye girdiği ve aynı tarihte tasfiyenin Ticaret Siciline tescil edildiği belirtilerek ağustos dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının tasfiye öncesi (01/08/2011-10/08/2011) ve tasfiye sonrası (11/08/2011-30/08/2011) için ayrı ayrı mı verileceği yoksa tasfiye halinde tek bir form olarak mı verileceği hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin 449 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Geriye (geçmişe) yönelik mükellefiyet tesis edilenlere, mükellefiyet tesisinden önceki dönemde elektronik beyanname ve bildirimleri vermedikleri için kesilen özel usulsüzlük cezaları vergi yargısı tarafından; mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği gerekçesi ile kaldırılmıştır. Müstakar hale gelen yargı kararları üzerine Vergi İdaresi konuya ilişkin 449 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile düzenleme yaparak, gereksiz ihtilafların önüne geçmeyi amaçlamıştır.