Etiket: BELEDİYE GELİRLERİ

Mahalli İdarelerin Vergi Gelir Paylarından Üç Ay Kesinti Yapılmayacak

29.03.2020 tarih ve 31083 sayılı Resmi Gazetede  Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda […]

Belediyelerde Borçlanma Usulü, Limiti ve Aykırı Davranışın Cezası

Belediyelerin borçlanmasına ilişkin usul ve esaslar Belediye Gelirleri Kanununun 68 inci maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve […]

İşgal Harcı Nedir?

İşgal harcı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilen bir harçtır. 

Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Vergi, Harç ve Diğer Unsurlar

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca sağlanan gelirler; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, ücretler, müze giriş ücretlerinden verilen pay ve maden paylarıdır. Bu gelirler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur: a) Belediye Vergileri – […]

2018 YILINDA GEÇERLİ ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50)

Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.