Etiket: işletme hesabı esası

Özelge: Gelecek yılı da kapsayan kasko-poliçe ödemelerinin hangi dönemin gideri olacağı hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; nakliyecilik faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuz, 02.10.2015-02.10.2016 tarihleri arası dönemi kapsayan kasko sigortası ve zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin tutarları 2015/Ekim ayı içinde peşin olarak ödediğiniz belirtilerek, yaptığınız söz konusu ödemelerin aylar itibari ile mi gider olarak kayıtlara alınacağı yoksa peşin olarak ödediğiniz dönemde tek seferde mi gider olarak kaydedileceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Defter Beyan Sistemine İlişkin VUK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 486

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.