Tag: K:1994/133sayılı Kararı

Danıştay Kararı: İhracata Mümessillik Hizmeti için Yurtdışı Hizmet İhracatı Kapsamında KDV İstisnası Hk.

YURT DIŞINDAKİ FİRMALARIN TÜRKİYE’YE YAPACAĞI İHRACATA MÜMESSİLLİK NE-
DENİYLE ELDE EDİLEN KOMİSYON ÜCRETİNİN, KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMA-
SINDA HİZMET İHRACI İSTİSNASINDAN YARARLANDIRILAMAYACAĞI HK.

Yabancı ülkelerde bulunan firmalara mümessillik yapan ve 1988 yılı başına değin 3065 sayılı Yasanın 11/1-a maddesinde yazılı istisnadan yararlanan yükümlü, 31.12.1987 günlü ve 19681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26 seri sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar karşısında 1988 yılı başından itibaren ihtirazi beyanname vermiş ancak, belirttiği çekince kabul edilmemiştir.