Etiket: Karşıt inceleme

Danıştay Kararı: Sahte Fatura Düzenlemede Komisyon Geliri Elde Edildiği Hususunun Ortaya Konulması hk.

Uyuşmazlık, davacının defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu sahte fatura düzenlemek suretiyle komisyon geliri elde edildiğinden bahisle 2006/Şubat, Nisan-Kasım dönemleri için salınan üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararının temyizen bozulması istemine ilişkindir.
Davacı tarafından inceleme sırasında kendisine ispat olanağı tanınmasına karşın vergi incelemesi sırasında sunulmayıp, temyiz dilekçesi ekinde sunulan belgeler, vergi idaresince evvelce incelenmemiş olan belgeler olduğundan, gerçek bir hukuki muameleyi yansıtıp yansıtmadığı, davacı hakkında daha önce yapılan sahte fatura ticareti suretiyle komisyon geliri elde edilmediğini kanıtlayan belgeler olup olmadığı hakkında, Vergi Usul Kanununun 135’inci maddesi uyarınca karşıt inceleme yetkisine de sahip olan vergi idaresinin görüşünün alınmasından sonra yeniden karar verilmesi gerekmektedir.

Özelge: KDV İade Karşıt İncelemeleri, İmalatçının Bir altına Kadar İnilmesi Gerektiği Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi … Tic. Ltd. Şti.’ nin 10-12/2010 dönemlerinde KDV Kanununun 11/1-a maddesi kapsamında yapmış olduğu teslimlerden kaynaklanan KDV iade talebine ilişkin olarak tarafınızca düzenlenen YMM KDV İadesi Tasdik Raporunun anılan vergi dairesine ibraz edildiği, ancak … Vergi Dairesi Müdürlüğünce KDV İadesi Tasdik Raporu kapsamında yapılan karşıt incelemelerde; imalatçının bir altına kadar inilmemiş olması gerekçesiyle rapora işlem yapılmadığı ve imalatçının bir altına kadar inilmesi gerektiği hususu belirtildiğinden konu ile ilgili olarak görüş talebinde bulunulmuştur.

VERGİ İNCELEMESİNE NEDEN ALINIRSINIZ?

Vergi incelemesine neden alınırsınız

Vergi incelemesine neden alınırsınız? Bu yazıda vergi incelemesin alınma nedenleri incelenmektedir. Bu nedenler içinde ihbarlar, risk analizleri, kamu kurumlarının ihbarları, denetimler ve benzeri pek çok unsur etkili olur.
Aslında mükelleflerin hangi nedenlerle incelemeye alındığını bilmek, uygun önlemler almak suretiyle bazı durumlarda vergi inceleme riskini azaltılabilir. Ancak bazı durumlarda ise, ne kadar özenli olursanız olun, önlemler bir işe yaramaz ve inceleme elemanı kapınızı çalar.

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU?

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU? Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Vergi Usul Kanununun 253 üncü maddesi uyarınca, VUK’a göre defter tutmak […]