Etiket: KATMA DEĞER VERGİSİ

Davayı Kazanma Şartına Bağlı Avukatlık Ücretinin, Davanın Kaybı Nedeniyle İadesinde Vergileme

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest avukat olarak faaliyette bulunduğunuz, müvekkilinize vermiş olduğunuz hizmete ait bedele davanın kazanılması halinde hak kazanıldığı, kaybedilmesi durumunda da tahsil edilen bedelin müvekkilinize iade edildiği belirtilerek serbest meslek makbuzunun hangi dönemde düzenleneceği ve davanın kaybedilmesine bağlı olarak iade edilen hizmet bedeli ile ilgili olarak katma değer vergisi, gelir vergisi ve stopajın durumunun ne olacağı ve iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.

DANIŞTAY KARARI: OTEL ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ KONAKLAMA HİZMETİNİN VERGİSEL BOYUTU HK.

Dosyanın incelenmesinden; davacı şirkete ait otel işletmesinde yapılan yoklama sonucu otel personeline konaklama hizmeti verildiği halde karşılığında herhangi bir belge düzenlemediğinin tespiti üzerine bu konaklamaya ilişkin hizmetin sunulduğu Ocak ila Mayıs 2007 dönemi matrahının 3065 sayılı Kanun’un 5’inci ve 27’inci maddeleri gereği resen takdiri için konunun takdir komisyonuna sevk edildiği ve takdir komisyonunca sözü edilen dönemler için belirlenen matrah farkları dikkate alınarak yeniden düzenlenen beyan tablosu uyarınca yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Sahte Belge Kullanma Durumunda Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması Hk. Danıştay Kararı

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine ilişkin koşullan düzenleyen yasa hükmünde belirtilen unsurlar bir arada gerçekleşmediğinden, davanın kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmının reddinde de hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle kararın, özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezasına ilişkin hüküm fıkralarının bozulmasına karar vermiştir.

ÖZELGE: HAKEDİŞ ÜZERİNDEN KESİLEN NEFASET BEDELİ-KDV İLİŞKİSİ HK.

Yapılan işin istenilen standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle adı geçen idare tarafından hakedişiniz üzerinden 106.553,16 TL tutarında nefaset kesintisi adı altında bir tutarın kesildiği, hakedişiniz üzerinden kesilen 106.553,16 TL nefaset bedeli üzerinden hesaplanan ve firmanıza sehven ödenen 19.179,57 TL tutarındaki katma değer vergisinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün veznesine yatırılmasının istenildiği belirtilerek, söz konusu 19.179,57 TL KDV nin yatırılıp yatırılmayacağı ile yatırılacaksa mahsup ve indirim işlemlerinin nasıl yapılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında teslimi KDV den müstesna bulunan malları bu Kanunun 18/1 inci maddesi kapsamında istisnadan vazgeçerek KDV li olarak teslim ettiği belirtilerek, alıcı bir firmaya aynı kapsamdaki teslimler için ay içerisinde birden çok fatura kesilmesi durumunda tevkifat uygulamasının nasıl olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

YMM’nin Tam Tasdik Kapsamında Kurumlar Vergisi Tasdik Raporundan Doğan Sorumluluğu Katma Değer Vergisini de Kapsayacak Şekilde Genişletilemez.

Danıştay 4. Daire     2011/6946 E.  ,  2012/8937 K
Özeti : Yeminli mali müşavir olan davacının tam tasdik sözleşmesi kapsamında düzenlediği kurumlar vergisi beyannamesi tasdik raporundan doğan ve tasdikin kapsamıyla sınırlı olan sorumluluğunun katma değer vergisini de kapsar şekilde genişletilemeyeceği hakkında.
Davacı, tam tasdik sözleşmesi gereğince  … Yapı Endüstrisi Anonim Şirketinin 2004 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve ekleri ile bildirimlerinin doğruluğunu tasdik etmiş olup, katma değer vergisi yönünden düzenlenmiş bir tasdik sözleşmesi ve tasdik raporu bulunmamaktadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümleri gereği tasdik kapsamıyla sınırlı olan davacının sorumluluğu, katma değer vergisini de kapsar şekilde genişletilemez.

Özelge: Stoklardaki Emtianın İmha Edilmesinin Vergisel Boyutu Hk.

Stoklarınızda yer alan geçmiş sezonlara ait ürünlerin (bluz, ceket, pantolon, aksesuar vb.) demode olması ve marka değerini korumak adına satışının mümkün bulunmaması nedeniyle imha edilmesi veya kayıtlı değerlerinden daha düşük bedeller üzerinden ilgili şirkete iade edilmesi hususlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

2017 ve 2018 Yılı Vergi Gelir Kalemleri Karşılaştırması

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçesine göre, 2018 yılı vergi gelirlerinin alt kalemleri aşağıdaki gibi öngörülmüştür. 
 Gelir Vergisi 122,7 milyar lira
 Kurumlar Vergisi 65,8 milyar lira
 Özel Tüketim Vergisi 146,5 milyar lira
 Dahilde Alınan KDV 66,0 milyar lira
 İthalatta Alınan KDV 107,8 milyar lira
 Motorlu Taşıtlar Vergisi 13,6 milyar lira
 BSMV 15,2 milyar lira