Etiket: kişisel verilerin korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması: Kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak belirlenebilir kılan her türlü bilginin elde edilmesi, tutulması, işlenmesi, depolanması gibi işlemlerin hangi amaçla ve ne tür bir yöntem benimsenerek yapılabileceği hususu ile […]

Maliyenin Mükellef Bilgilerini Belli Şartlarda Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Paylaşması Artık Vergi Mahremiyetinin İhlali Sayılmayacak.

7103 sayılı Torba Kanunun 8 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun “Vergi Mahremiyeti” başlıklı 5 inci maddesine beşinci fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. Fıkra metni aşağıdaki gibidir:

“Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmaz. Bu durumda, kendilerine bilgi verilenler, bu maddede yazılı yasaklara uymak zorunda olup, bu bilgilerin muhafazasını sağlamaya yönelik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Maliye Bakanlığı, bu fıkra uyarınca verilecek bilgilerin kapsamı ile bilgi paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”