Etiket: meslek mensubu

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) (POŞET BEYANNAMESİ)

04.04.2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)” ile söz konusu beyannamenin verilme usul, süre ve esaslarına ilişkin hususlar düzenlendi. 

Kamuoyunda poşet vergisi olarak da isimlendirilen poşet üzerinden alınacak geri kazanım katılım payı beyannamelerinin (poşet beyannamesi) nasıl, hangi dönemlerde verileceğine ilişkin düzenlemeler aşağıdaki tebliğde yer almaktadır. 

Defter Beyan Sistemine İlişkin VUK GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 486

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.