Etiket: özel usulsüzlük cezası 2019

Tahsilat ve Ödemelerin Bankadan Yapılmamasının Cezası

Buna göre, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000 TL ( 01.1.2018’den itibaren 1.200.000 TL, 1.480.000 TL) ‘yi geçemez.