Etiket: özel usulsüzlük cezası

KDV İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI FATURA İÇİN BA FORMU DÜZELTİLECEK Mİ?

Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin tespit yapılmıştır. Mükellef bu tespit nedeniyle söz konusu sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge hüviyetindeki faturada yer KDV’yi indirilecek KDV’den çıkarmış ve ilgili dönem KDV beyannamesini bu duruma göre düzeltmiştir. Peki, mükellef sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge niteliğindeki faturaya ilişkin olarak Form Ba bildiriminde düzeltme yapacak mıdır? 

Danıştay Kararı: Vergi Kanunlarının Geriye Yürümezliği Hakkında

5904 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle eklenen ve 01.08.2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren değişiklikten önceki hukuki duruma göre, 213 sayılı Yasa’nın mükerrer 257. maddesinde Maliye Bakanlığı’na tanınan yetki uyarınca hazırlanan tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanması ile Yasa’nın aradığı “yazılı uyarı” koşulunun gerçekleştiğinin kabulüne olanak bulunmamaktadır. Kanunların geriye yürümezliği ilkesi uyarınca sözü edilen değişiklik ancak bu tarihten sonraki fiillere ve olaylara uygulanabilecek nitelikte olduğundan, 2009 yılının Mayıs dönemine ait Ba-BS formlarının verilmemesi nedeniyle yazılı uyarıda bulunulmaksızın ceza kesilmesi hukuka uygun düşmediğinden ulaştığı aksi yöndeki yargıyı hükme esas alan vergi mahkemesi kararının cezanın 1.000 TL’lik kısmı yönünden davanın reddine yönelik hüküm fıkrasının onanmasına ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

7103 sayılı Torba Kanunla Birlikte E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenleyen ve Alanların Canı Fena Yanabilir.

Torba Kanun formatındaki yasada pek çok konu var. Bu kadar konu arasında yapılan düzenlemelerden birisi de VUK 353 üncü maddedeki özel usulsüzlük cezalarına ilişkin. Önemli değişiklikler yapıldı. Ancak pek çok önemli değişikliğin arasında kaynaması muhtemel.  Düzenlemelerin özü şu; idare, yargı önünde savunmakta sıkıntı çektiği pek çok hususu ve yorumla yön verdiği ceza uygulamasını kanun düzenlemesi haline getirdi. Bu kapsamda elektronik fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesinin özel usulsüzlük ile cezalandırılması hususu Kanuna girdi. 

Devamlı Bilgi Verme Yükümlülüğü

Mükelleflerin Maliye Bakanlığına devamlı bilgi verme yükümlülüğü Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu yükümlülüğe aykırı davranışların cezası ise VUK Mükerrer Madde 355’de düzenlenmiştir. Yükümlülüğe aykırı davranışlar özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Mükellefin Bilgi Verme Ödevi

Maliyeye Bilgi Verme Yükümlülüğü
Vergi Usul Kanununun “Bilgi Verme” başlıklı 148 inci maddesi uyarınca, kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.

Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bu süre VUK’un 14 üncü maddesinin amir hükmü uyarınca 15 günden az olamaz.

Sahte Belge Kullanma Durumunda Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması Hk. Danıştay Kararı

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine ilişkin koşullan düzenleyen yasa hükmünde belirtilen unsurlar bir arada gerçekleşmediğinden, davanın kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmının reddinde de hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle kararın, özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezasına ilişkin hüküm fıkralarının bozulmasına karar vermiştir.

FATURA DÜZENLEMEDE 7 (YEDİ) GÜNLÜK AZAMİ SÜRE NASIL HESAPLANIR?

Faturanın düzenlenmesi sırasında uyulacak hususlara Vergi Usul Kanununun “Fatura nizamı” başlıklı 231 nci maddesinde yer verilmiştir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı fıkrasına göre fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Geriye Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin 449 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

Geriye (geçmişe) yönelik mükellefiyet tesis edilenlere, mükellefiyet tesisinden önceki dönemde elektronik beyanname ve bildirimleri vermedikleri için kesilen özel usulsüzlük cezaları vergi yargısı tarafından; mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği gerekçesi ile kaldırılmıştır. Müstakar hale gelen yargı kararları üzerine Vergi İdaresi konuya ilişkin 449 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile düzenleme yaparak, gereksiz ihtilafların önüne geçmeyi amaçlamıştır. 

DANIŞTAY NOKTAYI KOYDU: NİHAİ TÜKETİCİDEN ALINAN TAŞIT İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR.

13.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de[1] Danıştay Üçüncü Dairesisin nihai tüketiciden satın alınan araç için gider pusulası düzenlemediği nedeniyle VUK’un 353 üncü maddesinin birinci bendi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin kararı yayımlandı.

Karar özellikle nihai tüketiciden alınan ve noter satış sözleşmesi ile tevsik edilen söz konusu alımlar için ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gereği bulunmadığı konusuna açıklık getirmesi açısından önemli.

Aşağıda, önce nihai tüketiciden taşıt alımlarında gider pusulası düzenlenmesi konusunun neden mükelleflerle idare arasında ihtilaf konusu olduğu hususu özetlenecek, idarenin yaklaşımı sunulduktan sonra, Danıştay Üçüncü Dairenin Kararı değerlendirilecektir.