Etiket: Özelge

Özelge: Bağış olarak inşa edilecek okulun vergi kanunları karşısındaki durumu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı:62030549-120[89-2014/674]-  27.07.2017 Konu: Bağış olarak inşa edilecek okulun vergi kanunları karşısındaki durumu İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Belediye Başkanlığına […]

Özelge: İhale Kararında Damga Vergisi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı     :90792880-155.14.02[2015/3642]-94884                                                            24/05/2016 Konu   :İhale kararı damga vergisi İlgide kayıtlı özelge talep […]

Özelge: Kabak kemane, cura, bağlama yapımı faaliyenin esnaf muaflığı kapsamında olup olmadığı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kabak kemane, cura ve bağlama yapımı faaliyetiniz dolayısıyla Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

SMMM’lerin 3568 sayılı Kanun Uyarınca Müşterileri ile Yaptıkları ve Her Yıl Kendiliğinden Uzayan Sözleşmeleri Damga Vergisine Tabi midir?

Özet: Meslek mensubu vergi idaresinden, mali müşavirliğini yaptığı müşterileri ile hizmet sözleşmeleri düzenlediğini belirterek bu sözleşmelerin her yıl yenilenmese bile her yıl için ayrıca damga vergisi mükellefiyetinin doğup doğmayacağı konusunda görüş talep etmiştir.  

Vergi idaresi; mali müşavirliği yapılan müşterilerle düzenlenen hizmet sözleşmelerinin süresi, içeriği ve geçerlilik şartları gibi hususlar 3568 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olup, bu hususlardan ari olarak Damga Vergisi Kanunu yönünden, söz konusu sözleşmelerin süresinin, …

Özelge: 2015 ve 2016 yıllarında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin 10.07.2015 tarihli ve ….. sayılı müracaatı üzerine Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde yapacağı ….. konulu tevsi yatırımına 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Karara istinaden, bölgesel destekleri ihtiva eden ….. tarihli ve ……. sayılı yatırım teşvik belgesi düzenlendiği, yatırımın başlama tarihinin 10.07.2015 ve bitiş tarihinin ise 10.07.2018 olduğu belirtilmiş olup, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 2016/9139 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yapılan düzenlemelerin 05.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle söz konusu yatırım teşvik belgesinin yatırıma başlama tarihi olan 10.07.2015 tarihinden değişiklik kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 05.10.2016 tarihine kadar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara, toplam yatırıma katkı tutarının %80’i oranında indirimli kurumlar vergisi uygulanıp uygulanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

Evde Terzilik Yapanlar, Kıyafet Dikim Faaliyeti Yürütenler Esnaf Muaflığından Yararlanabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde dikiş makinası ile kişiye özel kıyafet dikimi yaptığınız belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız ile esnaf vergi muafiyet belgesi alıp alamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

DANIŞTAY NOKTAYI KOYDU: NİHAİ TÜKETİCİDEN ALINAN TAŞIT İÇİN GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR.

13.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de[1] Danıştay Üçüncü Dairesisin nihai tüketiciden satın alınan araç için gider pusulası düzenlemediği nedeniyle VUK’un 353 üncü maddesinin birinci bendi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin kararı yayımlandı.

Karar özellikle nihai tüketiciden alınan ve noter satış sözleşmesi ile tevsik edilen söz konusu alımlar için ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gereği bulunmadığı konusuna açıklık getirmesi açısından önemli.

Aşağıda, önce nihai tüketiciden taşıt alımlarında gider pusulası düzenlenmesi konusunun neden mükelleflerle idare arasında ihtilaf konusu olduğu hususu özetlenecek, idarenin yaklaşımı sunulduktan sonra, Danıştay Üçüncü Dairenin Kararı değerlendirilecektir.