Etiket: stopaj

Özelge: Bazı El İşi ve Sanatlarının Esnaf Muaflığı Kapsamına Girip Girmediği Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kumaş, çömlek ve taş üzerine yapılan resim çalışması, tel ve levhaları şekillendirerek takı ve obje yapımı, iğne oyası, yazma kenarı, çeşitli örtü ve Türk işi sanatı çalışmaları yaptığınız ve bu çalışmalarınızın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından eser olarak kabul edildiği belirtilerek, söz konusu çalışmalarınızdan dolayı, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan esnaf muaflığından veya aynı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Kendi Arsası Üzerine İnşaatta Mükellefiyet Gerekir mi? Ödemelerde Tevkifat Yapılır mı? Muhtasar Verilir mi?

Kendi arsası üzerinde özel inşaat yapan kişi gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeli mi? Çalıştırdığı işçilere yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı (stopaj) yapıp, muhtasar beyanname verecek mi? Mimara yaptığı ödeme için stopaj söz konusu mu? Tüm bu sorulara ilişkin cevaplar aşağıdaki özelgede. 

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi, Beyanı ve Stopajı

Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil) için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyecektir. 

Kooperatifin arsa karşılığı sahip olduğu dairelerin satılması nedeniyle elde ettiği kazancının vergilendirilmesine ilişkin Özelge

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; kooperatifinizin ../../1978 tarihinde 40 üye ile … kurulduğu ve 1979 yılında arsa alındığı ancak arsa üzerine inşaat yaptırılmadan önce bu arsadan bağımsız olarak bir müteahhitten bedel karşılığı olmak üzere 40 üyeye 40 adet daire satın alındığı, söz konusu arsanın ise 2007 yılında kat karşılığı 7,75 daire karşılığında başka bir müteahhide verilerek teslim alınan dairelerden bir kısmının satıldığı ve elde edilen gelirin de 40 üyeye dağıtılacağı belirtilerek bu dağıtımdan dolayı kooperatifinizin herhangi bir vergi sorumluluğunun olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.