Etiket: tahakkuk esası

BOBİ FRS: Genel Finansal Raporlama İlkeleri

Genel Finansal Raporlama İlkeleri Aşağıdaki Gibidir: İşletmenin sürekliliği, Tahakkuk esası, İhtiyatlılık, Finansal tabloların sunumunda önemlilik, Mahsup yasağı, Raporlama sıklığı, Karşılaştırmalı bilgi, Sunumda tutarlılık İşletmenin Sürekliliği İşletme yönetimi finansal tabloları hazırlarken işletmenin faaliyetlerini […]

Sözleşmeden doğan damga vergisi ile kamu ihale kurum payları tek seferde mi gider yazılır yoksa satılan malın maliyeti ile mi ilişkilendirilir?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin alınan ihaleler kapsamında resmi kurumlara akaryakıt teslimlerinde bulunduğu, akaryakıt teslimlerine ilişkin sözleşmelerin imzalandığı yıl ile akaryakıtın teslim edildiği yılın farklı olduğu belirterek, sözleşmelerden doğan damga vergisi, ihale karar damga vergisi ve kamu ihale kurum paylarının ödendikleri takvim yılının gideri olarak tek seferde mi gider yazılacağı yoksa sözleşme kapsamındaki teslimlerin yapıldığı takip eden yıl veya yıllarda bu teslimler oranında satılan malın maliyeti ile mi ilişkilendirileceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Ticari Kâr Mali Kâr Ayrımı ve İki Kârın Farklılaşma Nedenleri

Mali kar ticari kar farklılaşma nedenleri

Mali Kâr, Ticari Kâr Tanımı:
Muhasebe kârı olarak da isimlendirilen ticari kâr, işletmelerin normal kayıtları sonucuna göre ve muhasebe standartları esas alınarak raporladıkları kârdır. Mali kâr ise, vergi uygulamaları nedeniyle kanunen kabul edilmeyen giderler nedeniyle ticari kâra eklenecek unsurlar ile, indirim ve istisnalar nedeniyle ticari kârdan indirilecek unsurların dahil edilmesiyle ulaşılan kârdır. Dolayısıyla mali kar, vergisel düzenlemelere göre ticari kârın düzeltilmiş halidir. 

Vergilemede Tahakkuk ve Tahsil Esası

Gelir ve giderlerin tahakkuku, bunların hukuki olarak doğduğu, yani taraflar arasında bir hak ve borç durumuna gelmesini ifade eder. Tahakkuk esasında, kazancı tespitinde ödemenin veya tahsilatın yapılmış olması dikkate alınmaz. Gelir veya gider unsurlarının doğuşu için tahsilat veya ödemenin yapılmış olması şartı yoktur. Tahsil esasında esasında ise kazancın tespitinde ancak tahsil edilmiş gelirler dikkate alınır