Etiket: tebliğ taslağı

Serbest Meslek Mensupları ile Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlara POS Cihazı Kullanma Zorunluluğu Geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (GİB) tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde kredi kartı okuyucusu (POS -Point […]

Enflasyon Düzeltmesi Tebliğ Taslağı Yayımlandı.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası gereğince, 2021 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının devam etmesine bağlı olarak izleyen hesap dönemlerine (geçici vergi dönemleri dahil) ilişkin olarak enflasyon […]

ASGARİ ÜCRET İSTİSNASININ UYGULAMASINA İLİŞKİN GVK TEBLİĞ TASLAĞI

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, […]

Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı

Finansman gider kısıtlamasına ilişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ taslağı kamuoyunun görüş ve önerisine açıldı. Aşağıda konuya ilişkin GİB Duyuru metni ve Taslak sunulmuştur. GİB Duyuru Metni 5520 sayılı Kurumlar […]

VUK 160/A Maddesi Uyarınca Sahteci Mükelleflerin Mükellefiyet Terkini ile ilgili VUK Tebliğ Taslağı

7194 sayılı Kanunun 24’üncü maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa “Mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkini” başlıklı 160/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar ile usul […]