Etiket: temyiz

Danıştay’da Temyize Konu Olabilecek Kararlar

“Temyiz”in kelime anlamı Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte  “ayırt etme”dir. Hukuki terim olarak “temyiz”; Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yoldur. 

Danıştay’da temyize konu olabilecek, başka bir deyişle temyiz edilebilecek kararlar İdari Yargılama Usulü Kanununun 46 ncı maddesinde sayılmıştır.