Etiket: torba yasa

Köprü Geçişleri Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezalarının İptali ve Ödenen Cezaların İadesine İlişkin Talep Dilekçesi

Araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle kesilen idari para cezalarının kaldırılması, iptali, terkini ve benzeri konuların uygulamasına ilişkin Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğ’de idari para cezalarının bulunduğu aşamaya göre yapılacak işlemler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş. Tebliğ ekinde ayrıca, ödenen idari para cezalarının iadesine ilişkin talep dilekçesi örneğine yer verilmiştir. Tebliğ ve talep dilekçesi örneği aşağıda yer almaktadır. 

TASARI AŞAMASINDAN KANUNİ DÜZENLEMEYE SMMM’LERE KDV İADE RAPORU DÜZENLETTİRME YETKİSİ VE İKİ TESPİT

Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi verilmesi konusu Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Söz konusu düzenleme nedeniyle farklı unvanlardaki meslek mensupları arasında tasvip etmediğimiz türde tartışma ve ayrışmalar yaşandı. Tüm bu tartışmalar sürerken Tasarıda yer alan düzenleme küçük bazı ilavelerle 7104 sayılı Kanun ile birlikte yasalaştı.

Peki, tasarıdan yasalaşma sürecine madde metni nasıl değişti? Torba Yasanın tasarıdan yasalaşma sürecinde geçirdiği değişiklikler böyle bir yetkiyi nasıl etkiler?

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA KAPSAMINDAN ÇIKTI.

7103 sayılı Torba Yasanın 15 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına dahil olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamından da çıkarılmıştır. 

7103 sayılı Torba Yasadan Kadın Çalışanlara Kreş ve Güdüz Bakımevi İstisnası Çıktı.

103 sayılı Torba Kanunun 4 üncü maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan ücretlerde istisnaya yeni bir istisna eklendi. İstisna kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi şeklinde sağlanan menfaatlere ilişkin. Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine 16 numaralı bent olarak eklenen kreş ve gündüz bakımevi istisnasına ilişkin düzenleme aşağıdaki gibi: