Etiket: uzlaşma

Uzlaşma sonucunda ödenen vergi, para cezaları ile gecikme faizlerinin malın maliyet bedeline eklenip eklenemeyeceği

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[11-2020/361]-1123247 04.10.2022 Konu : Uzlaşma sonucunda ödenen para cezaları ile gecikme faizlerinin malın […]

VERGİ CEZA İHBARNAMESİ ÜZERİNE KULLANILABİLECEK HUKUK YOLLARI

I-VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRME İ Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirmeMadde 376 (7194 sayılı kanunun 26 ncı maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük: 07.12.2019)Mükellef veya vergi sorumlusu;1. İkmalen, […]

VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN VEYA ORTADAN KALDIRAN NEDENLER

ergi, mükellef açısından bir tür borç iken, idare açısından alacak hüviyetindedir. Peki, vergi borcu veya vergi alacağı hangi nedenlerde sona erer.

Aşağıda vergi borcunu ortadan kaldıran nedenler sıralanmıştır. Buna göre, vergi borcu aşağıdaki fiil veya durumların gerçekleşmesi ile ortadan kalkar veya son bulur: 

Ödeme,
Zamanaşımı,
Terkin (Vergi borcunun silinmesi/ortadan kaldırılması),

Vergi İhtilaflarının Çözüm Yolları

Vergi ihlaflarının (uyuşmazlıklarının) çözümünde iki temel yol bulunmaktadır: A- Vergi ihtilaflarının idari aşamada çözümü, B- Vergi ihtilaflarının yargı aşamasında çözümü. Vergi ihtilaflarının İdari Aşamada Çözüm Alternatifleri 1- Vergi hatalarında düzeltme yoluyla çözüm […]

UZLAŞILAN DÖNEM İÇİN TEKRAR VERGİ İNCELEMESİ YAPILABİLİR Mİ?

Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Uzlaşma müessesesi vergi hukuk sistemimize ilk kez 1963 yılında Vergi Usul Kanununa yapılan ilavelerle girmiştir. Daha sonra çeşitli kanunlarla söz konusu müessesede bazı değişiklikler yapılmıştır. Üzerinde […]

Uzlaşma ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma

Uzlaşma ve Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef uzlaşma talep ettiği vergi ve ceza için ancak uzlaşma vaki olmadığı veya temin edilemediği takdirde dava açma yoluna gidebilir. Mükellef […]

HATALI OLARAK UZLAŞILAN VE KESİNLEŞEN VERGİ VE CEZALAR DÜZELTİLEBİLİR Mİ?

Vergi ve cezada uzlaşıldıktan sonra, uzlaşılan vergi ve cezalarda hata bulunduğu anlaşılırsa bunların düzeltilip düzeltilemeyeceğine ilişkin bir çalışmadır. Eğer vergi usul kanununun düzeltme hükümleri kapsamında bir vergi hatası varsa düzeltme imkanı bulunmaktadır.