Etiket: vergi incelemesi

Takdire Done Raporu Nedir? Hukuki midir?

Tarh zamanaşımı süresinin dolmasına çok kısa bir süre kaldığı durumlarda vergi daireleri, takdire sevk işlemi yapmak suretiyle tarh zamanaşımı süresini durdurmaktadır. Ancak, takdire sevk edilen konunun niteliği ve kapsamı konunun bir inceleme elemanı tarafından ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, duran bu zamanaşımı süresinde inceleme elemanı tarafından inceleme işlemleri yürütülmekte, sonuçta içerik olarak vergi inceleme raporu ile aynı mahiyette olan, ancak takdir komisyonunun yapacağı takdir işlemine dayanak teşkil etmek üzere düzenlenen raporlara TAKDİRE DONE RAPORU ismi verilmektedir. 

Vergi İncelemesinde Defter ve Belgelerin Teslim Usulü

Defter ve belge ibraz yazısını alan mükellefin, talep edilen defter ve belgeleri vergi inceleme elemanına “Defter ve Belge Teslim Alma” tutanağı ismini verebileceğimiz bir tutanakla teslim etmesi, inceleme elemanın da muhakkak tutanak karşılığı teslim alması gerekir. (Vergi İncelemelerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik md. 12). İnceleme elemanının sözlü talebi üzerine karşılanan defter ve belge ibrazında da aynı usule riayet edilir.

Defter ve belge teslim alma tutanaklarında, teslim alınan (mükellef açısından teslim edilen) defter ve belgelerin mahiyeti ile teslim eden ve alan kişilerin kimlik bilgileri ve imzalarına yer verilir.

HANGİ VERGİ İNCELEME RAPORLARI DAVA KONUSU YAPILABİLİR?

Bu çalışmada, vergi inceleme raporlarına karşı dava açılıp açılamayacağı konusu yargı kararları ışığında inceleme konusu yapılmaktadır. Bu çerçevede öncelikle hangi işlemlerin vergi mahkemesinde dava konusu yapılabileceği konusu incelenmekte, daha sonra vergi inceleme raporlarının dava konusu yapılıp yapılamayacağına ilişkin ana kural ve istisna oluşturan durumlar incelenmektedir.

VERGİ İNCELEMESİNE NEDEN ALINIRSINIZ?

Vergi incelemesine neden alınırsınız? Bu yazıda vergi incelemesin alınma nedenleri incelenmektedir. Bu nedenler içinde ihbarlar, risk analizleri, kamu kurumlarının ihbarları, denetimler ve benzeri pek çok unsur etkili olur.
Aslında mükelleflerin hangi nedenlerle incelemeye alındığını bilmek, uygun önlemler almak suretiyle bazı durumlarda vergi inceleme riskini azaltılabilir. Ancak bazı durumlarda ise, ne kadar özenli olursanız olun, önlemler bir işe yaramaz ve inceleme elemanı kapınızı çalar.