Etiket: VERGİ USUL

Vergi Usul Kanununa Göre Mühlet (Süre) Verme

Vergi Usul Kanununa göre yerine getirilmesi ödevlerini süresinde yerine getiremeyeceklere süre verilmesine ilişkin düzenleme VUK’un 17. maddesinde düzenlenmiştir. Mühlet Verme Madde 17 (Değişik birinci fıkra: 16/7/2004-5228/2 md.) Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi […]

Mirasçıların Vergisel Sorumluluğu

Mirasçıların vergisel ödevlere ilişkin sorumluluğu Vergi Usul Kanununun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olup madde metni aşağıdaki gibidir: Mirasçıların Sorumluluğu Madde 12 Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. […]

Kanuni Temsilcilerin Vergisel Ödevleri

Vergi Usul Kanununda Kanuni Temsilcinin Ödevi 10. maddede düzenlenmiştir. Kanuni temsilcilerin ödevlerine ilişkin hususları içeren VUK md 10 aşağıdaki gibidir: Kanuni Temsilcilerin Ödevi Madde 10 Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve […]

Beyana Bağlılık

Vergi Usul Kanunu kapsamında oluşturulan komisyonların karar verirken mükellefin beyanına bağlılık ilkesine uymaları gerekmektedir. Konuya ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir: Beyana Bağlılık Madde 76 Mükellefin evvelce […]

Vergi Usul Kanununda Yasaklar

Vergi Usul Kanununa göre, vergi işleri ile uğraşan bazı kişiler için bir takım yasaklar öngörülmüştür. Bu yasaklar Vergi Usul Kanununun 6 ncı maddesinde yer almaktadır: Yasaklar Madde 6 (Değişik: 23/6/1982 – 2686/2 […]

Özelge: Stoklardaki Emtianın imha Edilmesinin VUK, KDV ve KVK açısından durumu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı:39044742-KDV.29-235           02.01.2018 Konu: Stoklardaki emtianın imha edilmesi. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; -Şirketinizin […]

Özelge: Fizyoterapistlik faaliyetinin vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, servis taşımacılığı ve masaj salonu işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuzu ve bilanço usulüne göre defter tuttuğunuzu, bu faaliyetinize ek olarak fizyoterapistlik faaliyetinde de bulunacağınızı belirterek, fizyoterapistlik faaliyetiniz nedeniyle elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.