Etiket: Vergi ziyaı cezası

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA KAPSAMINDAN ÇIKTI.

7103 sayılı Torba Yasanın 15 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına dahil olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamından da çıkarılmıştır. 

Sahte Belge Kullanma Durumunda Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması Hk. Danıştay Kararı

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine ilişkin koşullan düzenleyen yasa hükmünde belirtilen unsurlar bir arada gerçekleşmediğinden, davanın kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmının reddinde de hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle kararın, özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezasına ilişkin hüküm fıkralarının bozulmasına karar vermiştir.

Danıştay Kararı: Faturaların Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı Konsunda İspat Yükünün Kime Ait Olduğu hk

Özeti : Boya ve tiner imalatı ve ticareti yapan davacı şirketin, tiner imalatında kullanma taahhüdüyle teminat karşılığında ithal ettiği solvent türevlerini tiner imalatında kullanıp kullanmadığı hususunun davacının satış yaptığı şirketin düzenlediği, satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının saptanması sonucu ortaya konulabileceği, bu yönde bir değerlendirme yapılmadan, ispat yükünün idareye bırakılması suretiyle tarhiyatın kaldırılması yolunda verilen kararda, hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.