Etiket: zamanaşımı

VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN VEYA ORTADAN KALDIRAN NEDENLER

ergi, mükellef açısından bir tür borç iken, idare açısından alacak hüviyetindedir. Peki, vergi borcu veya vergi alacağı hangi nedenlerde sona erer.

Aşağıda vergi borcunu ortadan kaldıran nedenler sıralanmıştır. Buna göre, vergi borcu aşağıdaki fiil veya durumların gerçekleşmesi ile ortadan kalkar veya son bulur: 

Ödeme,
Zamanaşımı,
Terkin (Vergi borcunun silinmesi/ortadan kaldırılması),

Özelge: Zamanaşımına uğramış alacak değersiz alacak olarak kabul edilip matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir mi?

Alacaklara ilişkin yapılan takip ve tahsilat çabalarına rağmen sonuç elde edilmesinin mümkün olmadığı durumlar söz konusu olabilmektedir. Mahkeme tarafından “zamanaşımı” nedeni ile takibin durdurulmasına hükmedilmesi durumunda alacağın tahsil imkanı ortadan kalkmaktadır. Bu şekilde tahsil imkanı kalmayan bir alacak değersiz alacak olarak değerlendirilip vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek midir?

Konuya ilişkin Vergi İdaresinin görüşü aşağıdaki gibidir: 

“Zamanaşımı bir borcu doğuran, değiştiren, ortadan kaldıran bir olgu olmayıp var olan bir hakkın istenmesini ortadan kaldıran bir savunma aracıdır. Ayrıca …