GÜNCEL-HABER

SAHTECİLERİN TEMİNAT VEREREK TEKRAR MÜKELLEFİYET TESİS ETME ŞARTLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

 

Bilindiği üzere 28.03.2013 tarih ve 6445 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununa “Teminat uygulaması” başlıklı 153/A maddesi eklenmiş idi. Madde, Vergi Usul Kanununun okunması en zor ve sistematikten uzak maddesi olarak tanımlanabilir.

Söz konusu maddede; başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, ticaret şirketlerinde; şirketin, kanuni temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin ya da bunların asgari % 10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüslerin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlerin veya düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenlerin işe başlama bildiriminin alınması halinde, bunlar adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için işe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden 75.000 (2017 yılı için 90.000) Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak üzere teminat verilmiş olması şartı getirilmiş idi.

Maddede, teminat uygulamasına ilişkin diğer detaylara ve meslek mensuplarını sahteciliğe iştirak etmeleri halinde uygulanacak müeyyidelere de yer verilmiştir. Mükellefiyet tesisinden sonra, belli süre tekrar sahtecilik yapmayan mükelleflere teminatın iadesine ilişkin hükümler de maddede yer almaktadır.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı uzun süredir Tebliğ çalışması yürütmekte idi. Hatta konuya ilişkin tebliğ taslağı da uzun süre önce kamuoyunun görüşüne açılmış idi. Maddenin yayımından yaklaşık 4 yıl sonra, konuya ilişkin tebliğ, 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği olarak yayımlandı.

Teliğ için TIKLAYINIZ.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.