ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMELERİNİN NOTER YERİNE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI

şirket kuruluş sözleşmesinin noter dışında ticaret sicil müdürlerinde imzalanması

Şirket kuruluş sözleşmeleriin imzalanması sadece noter huzurunda yapılabilmekte iken, TTK’da yapılan değişiklik ile Ticaret Sicil müdür veya müdür yardımcısı huzurunda da yapılmasına imkan tanınmıştır. Yazıda konuya ilişkin mevzuat değişikliği, şirket kuruluş sözleşmelerinin Ticaret Sicil Müdürlerinde imzalanma süreci, özellikli durumlar, alınacak ücret ve benzeri konulara yer verilmektedir.

Yargı Süreçlerinde Hedef Süre Düzenlemesi Yapıldı? Düzenleme, Uzayan Vergi Davalarında Mükellefe Herhangi Bir Hak Verir mi?

Giriş Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma, kovuşturma veya yargılamaların tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin belirlenmesi ve uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla, “SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA VEYA YARGILAMA HEDEF SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” […]

VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ

Düzeltme Kapsamına Giren ve Girmeyen Durumlar Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. (VUK, md. 116) Bu çerçevede, düzeltme kapsamına […]

İller İtibariyle Vergi İstatistikleri

Aşağıda 2016 yılı Aralık ayı itibariyle iller itibariyle vergi tahakkuk ve tahsilat rakamlarına yer verilmiştir. Tahsilat rakamları esas alındığında toplam vergi tahsilatında; İstanbul    %44 İlk Beş İl   %81 İlk On […]

ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE FİKTİF FAİZ GİDERİ İNDİRİMİ

Pek çok ülkenin kurumlar vergisi sistemine göre faiz giderleri vergilenebilir gelirin hesabında gider olarak dikkate alınmasına karşılık temettüler gider olarak indirilemez. Borçlanma giderleri ile öz kaynak nedeniyle yapılan ödemeler için yapılan farklı uygulama çoğu kez öz kaynakla finansman aleyhine ayrımcı bir uygulama olarak görülmektedir. Fiktif faiz indirimi, öz kaynak ve borçlanma ile finansman arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılması suretiyle kurumlar vergisi sisteminin daha tarafsız hale getirilmesi, genel olarak ise şirketlerin öz kaynak yapılarının güçlendirilmesi amacıyla Hırvatistan, İtalya, Avusturya ve Belçika gibi ülkelerde uygulanmıştır. Bu çalışmada, yeni bir kurumlar vergisi politika aracı olarak fiktif faiz gideri indirimi, ülke uygulamaları çerçevesinde analiz edilmektedir.

TİCARET SİCİLİ NEDİR? GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) İŞLETMELERİ TİCARET SİCİLİNE KAYIT OLMAK ZORUNDA MIDIR? KİMLER TİCARET SİCİLİNE KAYIT OLUR?

Ticaret Sicili Nedir? Ticaret sicili, ticari işletmelerin, tacirlerin, şirketlerin, ferdi işletmelerin, koopertiflerin, kollektif ve komandit şirketlerin,iktisadi işletmelerin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği tarafından zorunlu kılınan tescil,değişiklik kayıtlarının tutulduğu sicile verilen […]

İKTİSATTA GÜVEN UNSURU

Dr.  Hasan AYKIN PDF Formatı 1- GİRİŞ İnsan ilişkileri sadece eylemlerden oluşmaz. İlişkilerindeki esas unsur kişiler arasındaki iletişim süreçleridir. Bir arada bulunan kişilerin toplum olarak isimlendirilebilmesi için bireyler arasında iletişim şattır. Çünkü […]

AÇIK KAPALI FATURA AYRIMI VE HUKUKİ SONUÇLARI

  Açık  Fatura:  Açık fatura, mal veya hizmet tesliminde müşterinin, mal veya hizmet bedelini faturanın düzenlendiği anda ödemeyip, sonradan ödeyecek olması durumunda düzenlenen faturadır. Açık fatura düzenlenirken satıcı kaşe ve imzayı faturanın […]

İZAHA DAVETE İCABET ETMEMENİN SONUÇLARI NE OLUR?

Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci maddesi 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla[1] “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. “İzaha davet” müessesesi ile vergiye gönüllü uyumun artırılması […]

İmalat fireleri ve değeri düşen malların değerlemesi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı:B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-267-67   01/03/2012 Konu: İmalat fireleri ve değeri düşen malların değerlemesi. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … ve … […]

Vergi Uyuşmazlığı Nedir?

Vergi uyuşmazlığı, vergi idaresiyle mükellefler arasında vergilendirme dolayısıyla ortaya çıkan hukuki nitelikteki uyuşmazlıklardır. Vergi ihtilafı olarak da adlandırılır. Vergi uyuşmazlığı vergilendirme işleminin aşağıdaki aşamalarından biriyle ilgili olarak ortaya çıkabilir: 1- Vergiyi doğuran […]

Verginin Konusu Nedir?

Verginin Konusu Nasıl Tanımlanır?  Verginin konusu, üzerine vergi konulan ve bu nedenle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde verginin kaynağını oluşturan ekonomik unsurdur. Verginin konusu, verginin neyin üzerinden alınacağını belirten temel unsur […]