VERGİ DAVALARINDA PARASAL SINIRLAR (2017)

İdari Yargıda Parasal Sınırlar İdari davalar ile vergi davalarında davanın ilgili olduğu ihtilafın parasal miktarı yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz imkanlarını etkilemektedir. Bu kapsamda: 1- Tek Hakimle Çözümlenecek Davalar için Parasal Sınır […]

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMELERİNİN NOTER YERİNE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI

şirket kuruluş sözleşmesinin noter dışında ticaret sicil müdürlerinde imzalanması

Şirket kuruluş sözleşmeleriin imzalanması sadece noter huzurunda yapılabilmekte iken, TTK’da yapılan değişiklik ile Ticaret Sicil müdür veya müdür yardımcısı huzurunda da yapılmasına imkan tanınmıştır. Yazıda konuya ilişkin mevzuat değişikliği, şirket kuruluş sözleşmelerinin Ticaret Sicil Müdürlerinde imzalanma süreci, özellikli durumlar, alınacak ücret ve benzeri konulara yer verilmektedir.

Bir Yılda Kaç Şirket Bağımsız Denetimden Geçiyor?

Bir yılda kaç şirket bağımsız denetime tabi tutuluyor? Yıllar itibariyle bağımsız denetimden geçen şirket istatistikleri nasıl gelişiyor?
Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı TTK’nın 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. BKK ile belirlenen kapsama giren şirketler bağımsız denetim yaptırmak zorundadır. Bunun dışında ihtiyari olarak da bağımsız denetim yaptırılması mümkündür.
Bu yazıda yıllar itibariyle bağımsız denetim yaptıran şirketlere ilişkin istatistikler sunulmuştur.  

Vergilemede Nakden ve Hesaben Ödeme

Vergilemede ödemenin nakden yapılıp yapılmaması vergiye tabi kazanç matrahının tayinini açısından önem arz etmektedir. Vergi sistemimizde nakden ve hesaben ödeme olmak üzere iki temel ödeme yöntemi kabul edilmiştir. Nakden ödeme nedir? Nakden ödeme, […]

Vergilemede Tahakkuk ve Tahsil Esası

Gelir ve giderlerin tahakkuku, bunların hukuki olarak doğduğu, yani taraflar arasında bir hak ve borç durumuna gelmesini ifade eder. Tahakkuk esasında, kazancı tespitinde ödemenin veya tahsilatın yapılmış olması dikkate alınmaz. Gelir veya gider unsurlarının doğuşu için tahsilat veya ödemenin yapılmış olması şartı yoktur. Tahsil esasında esasında ise kazancın tespitinde ancak tahsil edilmiş gelirler dikkate alınır