AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI

KARA PARA (DIRTY MONEY-PROCEEDS OF CRIME) KAVRAMI

Kara Para[1]

Sözlük anlamı ile kara para, yasadışı yollardan sağlanan kazançtır[2]. Kara para terimine karşılık olarak İngilizce’de “dirty money” (kirli/kara para) veya “proceeds of crime” (suç geliri) terimleri kullanılmaktadır.

Avrupa Birliğinin aklama ve terörün finansmanı ile ilgili temel düzenlemesi olan ve Üçüncü Direktif olarak adlandırılan 2005/60 EC sayılı Direktifte “dirty money” ibaresi tercih edilmiştir. Ancak kara para ile aynı anlamı ifade etmek üzere suç geliri kavramının daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Viyana Konvansiyonu olarak anılan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (madde 1) ve Palermo Konvansiyonu olarak anılan Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde (madde 2) suç geliri kavramı tercih edilmiştir.

Kara para kavramı, uluslar arası alanda aklama ile mücadelenin önem kazanması sonrasında Türkiye’nin bu konuda düzenleme yapması yönündeki dış baskılar sonucu girmiş bir kavramdır. Türkiye’de ilk önceleri kara para terimi tercih edilmiştir. Nitekim 4208 sayılı Kanunda kara para kavramı Kanunun isminden itibaren tercih edilmiş, Kanunun ikinci maddesinde kara para kavramı tanımlanmıştır.

4208 sayılı Kanunla benimsenen “karapara” ibaresinin yerine 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesi ile yeni bir kavramlaştırmaya gidilmiştir. Kara para yirene “suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri ibaresi tercih edilmiştir. Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile tercih edilen bu ibare yeterince hüsnü kabul görmemiştir. Nitekim, Türk Ceza Kanunun bir yılı biraz aşkın bir süre sonra Kasım 2006’da yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 5549 sayılı Kanunda, Kanunun adından da anlaşılacağı üzere, “suç geliri” kavramı tercih edilmiştir. Ancak, “Suçtan kalnaklanan malvarlığı değeri ve suç geliri arasında bir kavram kargaşasına neden olmamak amacı ile, 5549 sayılı Kanunun ikinci maddesinde “Suç geliri: suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini ifade eder” denilmiştir. Son dönemde kara para kavramı kadar, suç geliri kavramının da yaygın olarak kullanılmaya başladığı görülmektedir.

Kara paranın tanımlanmasında konuya hangi açıdan yaklaşıldığı önem taşımaktadır. Sosyal, ahlaki ve ekonomik açıdan kara para aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır[3]:

Sosyal anlamda kara para, toplumsal hayata doğrudan veya dolaylı olarak zarar veren her türlü faaliyetten elde edilen kazançtır.

Ahlaki anlamda kara para, kanunlarca yasaklanmış olsun veya olmasın toplum nazarında ahlaki görülmeyen fiiller sonucunda elde edilen tüm kazançlar olarak tanımlanabilir. Ahlaki boyutu esas alan bu tanım kara paranın en geniş tanımıdır.

Ekonomik anlamda kara para, kanunlar tarafından suç sayılan fiillerin yanı sıra, ekonomik hayatı düzenleyen kural ve usuller ihlal edilerek elde edilen kazançları kapsamaktadır. Bu çerçevede işin bizatihi kendisinin yasadışı olması söz konusu olmayabilir. Örneğin diş hekimliği diploması olmadığı halde diş tedavi hizmeti sunan bir kişinin yaptığı işin bizzat kendisi suç değildir. Buna rağmen gerekli şartları taşımadan bu hizmeti vermesi yasalara aykırıdır. Aynı durum küçüklere alkollü içecek satılmasında da geçerlidir. Söz konusu işyeri alkollü içki satma ruhsatına sahip dahi olsa, küçüklere içki satması yasaktır.

Yukarıdaki tanımlar geniş kapsamlı ve çoğu kez kişiden kişiye farklı yorumlanabilecek türden tanımlardır. Oysa aklama suçunun konusu olan kara paranın ne olduğunun hukuk düzleminde açık bir şekilde belirlenmesi önem arz eder. Bunun için hukuki anlamda kara para kavramı tanımına ihtiyaç vardır. Hukuki anlamda kara para, ülke mevzuatında öncül suç (predicate offence) olarak belirlenen fiillerden elde edilen para dahil her türlü malvarlığı değeridir.

4208 Sayılı Kanunda Kara Para

Kara paranın en net tanımı 4208 sayılı Kanunun  “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesinin (a) bendinde yapılmıştır. Buna göre, kara para, maddede sayılan kanunların ve kanun maddelerinin suç saydığı fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen;

  • Para
  • para yerine geçen her türlü kıymetli evrak
  • mal
  • gelirler
  • bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değerler

olarak tanımlanmıştır.

5237 sayılı Kanunda Kara Para

5237 sayılı Kanunla birlikte aklama suçu Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre alt sınırı altı ay ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini kara para olarak isimlendirmek gerekecektir. Ancak 282 inci maddede kara para kavramı yerine, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri” kullanılmıştır. Maddenin gerekçesinin ikinci paragrafında ise “Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerler” ibaresine yer verilmiştir. Kanun koyucunun niteliği para dahil ne olursa olsun suçtan elde edilen her türlü ekonomik değeri veya malvarlığı değerini kavramayı amaçladığı görülmektedir. Nitekim madde gerekçesinde malvarlığı değerlerinin elde edildiği suçun türü veya mahiyetinin önemli olmadığı, önemli olanın, bu suçun konusunu oluşturan ekonomik de­ğerlerin, başka bir suçun işlenmesi suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olması olduğu belirtilmiştir.

08.03.2017

Dr. Hasan AYKIN

 

[1] Kara para ibaresi, 4208 sayılı Kanunda bitişik şekilde “karapara” olarak yazılmış ve bu hali yaygın şekilde kullanılmıştır. Ancak imla kuralları açısından doğru olanı ve Türk Dil Kurumunun kabul ettiği hali ayrı yazılan “kara para” şeklindedir. Bu nedenle çalışmada “kara para” şeklindeki yazım tercih edilmiştir.

[2] Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 2005.

[3] TBB, Karaparanın Aklanması Suçu ile Mücadele ve Bankaların Yükümlülükleri, İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği Yayın No: 235, 2003, s.5