UYGULAMA

SATIŞ ANINDA YAPILAN İSKONTOLAR KAYITLARA NASIL İNTİKAL ETTİRİLİR?

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 23.07.2015 tarihli aşağıdaki özelge (mukteza) ile Satış anında yapılan iskontoların kayıtlara ne şekilde intikal ettirileceği açıklannmıştır.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı: 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–69933                                   

23/07/2015

Konu: Satış anında yapılan iskontoların kayıtlara ne şekilde intikal ettirileceği hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,

Satışını yaptığınız ürünlerde ne kadar iskonto yapıldığını takip edebilmek için ürünün satışı anında yapılan iskonto tutarı dahil fatura üstündeki toplam tutarın, “600- Yurtiçi Satışlar” hesabında izlendiği,

Satış anında yapılan ve satış faturasında da gösterilen iskontoların “760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabında izlendiği,

Bu şekilde kayıt yapıldığında net satışlarınızın gerçek durumdan yüksek göründüğü, net satışlarınızın kırk milyon Türk Lirasının üzerine çıkması durumunda Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik gereğince KOBİ sınıfından çıkma durumunda kalındığı,

belirtilerek, net satış hasılatını hesaplarken satış faturasında gösterilen ve “760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabında izlenilen iskontoların, brüt satışlardan indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

Mezkûr Kanunun 175 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin, “Muhasebenin Temel Kavramları” başlıklı bölümünün “Tam Açıklama Kavramı” alt başlığında, mali tabloların, bu tablolardan yararlanacak kişi ve kuruluşların doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli, açık ve anlaşılır olması, mali tablo kalemleri kapsamında yer almayan ancak alınacak kararları etkileyebilecek, gerçekleşmesi muhtemel olaylara da yer verilmesi gerektiği, “Özün Önceliği Kavramı” alt başlığında, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gerektiği, genel olarak işlemlerin biçimleri ile özlerinin paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıkların ortaya çıkabildiği, bu takdirde özün biçime önceliğinin esas olacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, satışlarda uygulanan iskontoların “611- Satış İskontoları” hesabında takip edilmesi ve iskonto öncesi satış bedelinin tam açıklama kavramı gereği brüt tutarının “60 Brüt Satışlar” hesap grubunda yer alan hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.