VERGİ USUL

2017 YILINDA UYGULANACAK BİLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (TUTARLARI)

Vergi Usul Kanununun 176 ncı maddesine göre tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmaktadır:

I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre;

II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; defter tutarlar.

Bu ayrıma göre bilanço esasına göre defter tutmak için öngörülen hadlerin 2107 yılı için geçerli tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

Söz konusu tutarların ilan edildiği VUK Genel Tebliğine ulaşmak için linke tıklayınız: (VUK Genel Tebliği Sıra No:476)

2017 Yılında 
 Uygulanacak  Tutar (TL)

MADDE NO – KONUSU
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri TUTAR (TL)
1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı
170.000
230.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000

 

İLGİLİ DÜZENLEME

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Birinci sınıf tüccarlar:

Madde 177 – (Değişik 30/12/1980 – 2365/26 md.)  Aşağıda yazılı tüccarlar, I inci sınıfa dahildirler:(1)

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (170.000 TL) lirayı veya satışlarının tutarı 8.640.000.000 (230.000 TL) lirayı aşanlar;

  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 (90.000 TL) lirayı aşanlar;

  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte  yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (170.000 TL) lirayı aşanlar;

  4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

  5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzelkişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

  6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.