UYGULAMA

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin süre Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin süre ilk tebliğde 31 Mart 2017 olarak belirlenen süre 2 MAYIS 2017 olarak değiştirildi.

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TEBLİĞE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

TEBLİĞ EKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tebliğin yürürlük maddesi uyarınca, iki geçici madde dışındaki maddelerin uygulaması 01.01.2018 tarihinden itibaren başlayacak. Bu süre zarfında geçici madde 1’de düzenlenen geçiş hükümlerine ilişkin işlemler gerçekleştirilecek. Bu işlemler esas itibariyle, kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesini içeriyor.

Tebliğ Ek Madde 1’de yapılan düzenleme ile;

213 sayılı Kanunun 148 inci, 149 uncu maddeleri ile mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğin ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin süre UZATILDI:

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin olarak 31 Mart 2017 olarak belirlenen süre 30.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 2 MAYIS 2017 Tarihine kadar uzatılmıştır. 

SÜREYİ UZATAN TEBLİĞ AŞAĞIDADIR:

30 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30023

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

 

 

 

vergidosyasi.com

18.02.2018