KATMA DEĞER VERGİSİ

ÖZELGE: ENGELLİLERE YÖNELİK ARAÇ GEREÇ TESLİMİNDE YÜKLENİLEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-s maddesi (engellilere yönelik araç ve gereçlerini tesliminde KDV istisnası) kapsamında teslim edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV’nin indirim ve iadesinin mümkün olup olmadığı konusunda verilmiş özelge (mukteza) aşağıdaki gibidir:

vergidosyasi.com

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)
İVEDİ

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-2/2010-14017-12-727

Taril 01/12/2010

Konu : KDV Kanununun 17/4-s maddesi kapsamında teslim edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV’nin indirim ve iadesinin mümkün olup olmadığı.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olarak … tarihinde faaliyetinize başladığınızı, faaliyet konunuzun özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarını kapsayan işlerden oluştuğunu belirterek söz konusu teslimlerinize ilişkin yapacağınız mal ve hizmet alımlarından dolayı yüklendiğiniz KDV nin indirim ve iadesinin mümkün olup olmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17 nci maddesinin “4-Diğer İstisnalar” başlıklı bölümünün (s) bendinde ; 07/07/2005 tarihinden geçerli olmak üzere özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının katma değer vergisinden istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu istisna, indirim ve iadeye imkan vermeyen kısmi istisna niteliğinde iken, KDV Kanununun 32 nci maddesine 5776 sayılı Kanunla eklenen hükümle, 07/07/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, tam istisna kapsamına alınmış ve böylece bu kapsamdaki işler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesine imkan tanınmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç Ve Gereçlerin Tesliminde İstisna Uygulaması” başlıklı 4 üncü Bölümünde;

“…..

Buna göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

4.2. 5766 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (ç) bendi ile KDV Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasına “… 15. maddeleri …” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi” ibaresi eklenmiştir.

Bu düzenleme ile KDV Kanununun (17/4-s) maddesi kapsamındaki işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesine imkân tanınmıştır.
Buna göre, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler mükellefler tarafından indirim konusu yapılacak, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde iade konusu yapılabilecektir. Bu istisna uygulaması kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iade talepleri, ihracat istisnasından doğan KDV iadeleri için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

İade talebi bir dilekçe ile yapılacak ve dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecektir.

  • istisna kapsamındaki satış faturalarının fotokopisi veya bunların dökümünü gösteren liste, – iade talep edilen döneme ait indirilecek KDV listesi,

  • istisna kapsamındaki işlemin bünyesine giren vergilerin tutarına ilişkin hesaplamaları gösteren tablo.

…”açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, KDV Kanununun (17/4-s) maddesi kapsamındaki işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması, indirim yoluyla giderilemeyen kısmın 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar doğrultusunda tarafınıza iadesi mümkündür. Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a. Grup Müdürü V.

() Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. () İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. () Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.