GENEL

Gelir Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? Şartlar, Sınavlar, Atanma, Belli Süre Aynı Yerde Görev Yapma Zorunluluğu

Sayın Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın 2000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını açıklaması, pek çok üniversite mezununda heyacan yarattı. Biz de genç arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla “Gelir Uzman Yardımcısı nasıl olunur?” sorusuna en güncel mevzuatı dikkate alarak cevap aramaya çalıştık.

(NOT BU YAZIYI KALEME ALDIKTAN SONRA YAYIMLANAN GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMINA İLİŞKİN GİB DUYURUSU ve DUYURUYA GÖRE ALINACAK PERSONELİN İLLER İTİBARİYLE DAĞILIMIMI İÇİN TIKLAYINIZ.)

Bu arada küçük bir not düşelim. Maliye Bakanlığında iki tür gelir uzmanı var: Devlet Gelir Uzmanı ve Gelir Uzmanı. Yapılacak sınav gelir uzman yardımcılığına ilişkin olacak ve sınavlarda başarılı olan adaylar Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatında değil; taşrasında görev alacaklar. Eğer belli bir ilde görev yapmak üzere sınava girmişseniz beş yıl süre ile o yerde çalışmak zorundasınız.

Ayrıca özlük hakları açısından da gelir uzmanları ile devlet gelir uzmanları arasında önemli fark var. Gelir uzmanları bu konuda uzun zamandır mücadele veriyorlar.

(NOT: KAMUDA HANGİ ALANDA KARİYER YAPAYIM KONUSUNDA KARAR AŞAMASINDA İSENİZ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA YAPTIĞIM SUNUMA DA BAKABİLİRSİNİZ. SUNUM İÇİN TIKLAYINIZ.)

ALIMLAR SINAVLA OLMAKTA

Uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Başkanlıkça uygun görülecek tarih, yer veya yerlerde açılacak giriş sınavı ile alınmaktadır.

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR? KPSS HANGİ PUAN TÜRÜ ESAS ALINIYOR?

Uzman yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak.

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini veya,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini,

bitirmiş olmak,

c) Giriş sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, başvuru ilânında belirtilen puan türü veya türlerinden yeterli puanı almış olmak.

NASIL BİR YAZILI SINAV SİZİ BEKLİYOR?

Yazılı sınavı GİB Başkanlığı kendisi yapabileceği gibi başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabiliyor.

Yazılı sınavın Başkanlık tarafından yapılması halinde, sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

Sınav Kurulunun teklifi üzerine, Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar verebilir.

Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.

Yazılı sınavın başka kurum veya kuruluşlara yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar Başkanlıkla ilgili kurum veya kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir.

YAZILI SINAVDA HANGİ KONULARDA SORUMLU OLACAĞIM?

Uzman yardımcılığı yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından hariç tutabilir.

a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için:

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi;

2) Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

3) İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

4) Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

5) Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

6) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar için:

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi;

2) Genel yetenek ve genel kültür;

3) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi;

4) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.

YAZILI SINAVDAN KAÇ ALMAM GEREKİR?

Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Uzman yardımcılarının atanacağı yerlerin giriş sınavı duyurusunda belirlendiği durumlarda, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; bu yerler itibarıyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri göz önünde bulundurulmak suretiyle ve adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

SINAV SONUCUNDAN NASIL HABERDAR OLURUM?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulmaktadır.

SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav, yazılı sınav sonucunun duyurulmasından en az 15 gün sonra yazılı sınav konularından yapılır.

Sözlü sınavda, adayların

-muhakeme gücü,

-bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği,

-genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

-yetenek ve kültürü, –

-bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak,

her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili Komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 ten az olmaması gerekir.

Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

GİRİŞ SINAV PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI NASIL TESPİT EDİLECEK?

Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, %25’ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilerek bir liste halinde tutanağa bağlanır.

Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Asil ve yedek listeler; uzman yardımcılarının atanacağı yerlerin giriş sınavı duyurusunda belirlendiği durumlarda bu yerler itibarıyla, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulur.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılarak ve Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanarak duyurulur. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilir.

TÜM AŞAMALARI GEÇTİYSENİZ, “HAYIRLI OLSUN” ARTIK UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNA ATANABİLİRSİNİZ?

Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan, Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 7 nci maddesindeki belgeleri ibraz edenler uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler (atama işleminden sarfınazar edenlerin tekrar atanma talebinde bulunmaları halinde talepleri dikkate alınmaz), atamaları iptal edilenler, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanlar ile göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerlerine, Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yılı aşmamak kaydıyla yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanır. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama yapılacak bir yer için hazırlanmış listede yer alan adaylar sadece bu yer için yapılacak atamalarda dikkate alınır.

BELLİ BİR YERDE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞUM VAR MI?

Giriş sınavı duyurusunda atanılacak yerlerin belirlenmiş olması halinde, atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır. Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışma zorunluluğunu doldurmamış uzman ve uzman yardımcıları karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilir. Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.

Bu maddede yer verilen usuller dahilinde ataması yapılan uzman ve uzman yardımcıları, dördüncü fıkrada belirtilen süre zarfında atandıkları yerin dışında başka bir yerde (atanılan yerde bulunan Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu birimleri hariç), tedviren, vekaleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.

 

31.03.2017

vergidosyasi.com