BELEDİYE GELİRLERİ

Bina İnşaat Harcı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ek 1. maddesi uyarınca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınması, mezkûr Kanunun ek 6. maddesinde yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.

Öte yandan adı geçen Kanunun 96. maddesi ile, Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tariflerini belediye grupları itibariyle tayin ve tespit etme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş olup,  Bakanlar Kurulu, 13.04.2005 tarihli ve 2005/8730 sayılı Kararname ile bu belirlemeyi belediye grupları itibariyle yapmıştır.

Bu kapsamda hâlihazırda bina inşaat harçları, konut ve işyerleri için ayrı ayrı belirlenmiş tarifler ve yine inşa edilecek binanın metrekaresine göre değişen tarife tutarları üzerinden, beş farklı belediye grubu itibariyle alınmakta olup, söz konusu harç tarifesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo : Bina İnşaat Harcı Tarifesi (TL)

Konut İçin Belediye Grubu
İnşaat Alanı 1 2 3 4 5
a)100 m2 ye kadar 0,75 0,70 0,65 0,60 0,50
b)101-120 m2 1,5 1,40 1,35 1,20 1
c)121-150 m2 2,25 2 1,90 1,75 1,5
d)151-200 m2 3 2,75 2,50 2,25 2
e)200 m2 den yukarı 3,75 3,50 3 2,75 2,50
İşyeri İçin Belediye Grubu
İnşaat Alanı 1 2 3 4 5
a)25 m2 ye kadar 3 2,75 2,50 2,25 2
b)26-50 m2 4,5 4 3,75 3,5 3
c)51-100 m2 6 5,5 5 4,5 4
d)100 m2 den yukarı 7,5 7 6 5,5 5

Yukarıdaki tabloda belirtilen belediye grupları, 2464 sayılı Kanunun 95. maddesinden alınan yetki uyarınca, İçişleri Bakanlığı tarafından, belediyelerin nüfusları ile ekonomik ve sosyal gelişme durumlarına göre ilgili birimlerden de görüş alınarak 16.09.2011 tarihli ve 28056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2011/1 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiş gruplar olup, söz konusu gruplar ilgili Tebliğ’de şu şekilde sınıflandırılmıştır:

a) Nüfusu 100.001 ve yukarı olan belediyeler grup,

b) Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olan belediyeler ile nüfusu 50.001 den aşağı da olsa il merkezi belediyeleri grup,

c) Nüfusu 20.001 – 50.000 arasında olan belediyeler grup,

d) Nüfusu 5.001 – 20.000 arasında olan belediyeler grup,

e) Nüfusu 5.000 den aşağı olan belediyeler grup.

Öte yandan, konut veya işyerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde bu değişiklikler, tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur. Ayrıca inşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.

İnşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye ödenmesi gereken bina inşaat harçlarında mükellef, inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar; matrah ise, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı inşaat sahasının yüzölçümüdür.

03.04.2017

vergidosyasi.com

Categories: BELEDİYE GELİRLERİ