BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN MESLEK MENSUBİYETLERİNE VE YETKİLİ OLDUĞU ALANLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER

Kamu Gözetimi Kurulu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetçilerin meslek mensubiyeti itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 SMMM  YMM  Toplam
 2013  4.124  1.376  5.500
 2014  4.430  1.070  5.500
 2015  3.383 443  3.826
 2016  1.505 85  1.590
 Toplam  13.442   2.974  16.416

Kaynak: KGK

2016 yılı sonu itibariyle yetkilendirilmiş bağımsız deneçi sayısı 16.416 olmuştur. Yetkilendirilmiş bağımsız denetçilerin yüzde 82’sinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, yüzde 18’i ise Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olduğu görülmektedir.

Bağımsız denetçilerin yetkili oldukları alanlar itibariyle sayıları ise aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Yıllar  Sadece  Temel Alan Temel Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası  Tüm  Alanlar*  Toplam
 2013 49 1.069  4.382 5.500
 2014 82 546  4.872 5.500
 2015 58 376  3.392 3.826
 2016 14 45  1.531 1.590
 Toplam 203 2.036  14.177 16.416

Kaynak: KGK

Bağımsız denetçilerin yüzde  86.3’ünün “Temel Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası+Sigortacılık ve Özel Emeklilik” alanlarının tümünde yetkili oldukları görülmektedir. “Temel Alan+Bankacılık+Sermaye Piyasası” alanlarında yetkili  olanların oranı ise yüzde 12.4’tür.

 

04.04.2017

vergidosyasi.com