BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İLAVE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

GİRİŞ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi şirketlerin, bu özellikleri nedeniyle normal şirketlerin yükümlülüklerine ilaveten aşağıdaki yükümlüklere de uymaları gerekmektedir.

Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olduğuna ilişkin ayrıntılı çalışma için TIKLAYINIZ.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İLAVE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Bağımsız Denetçi Seçim Zorunluluğu :

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 399 uncu maddesine göre, bağımsız denetime tabi şirketin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin dördüncü ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden denetçi seçmesi zorunludur.

Bağımsız denetime tabi şirketler, henüz yapılmamış ise ilk olağan genel kurul toplantısında; şayet yapılmış ise olağanüstü şekilde toplanacak genel kurul toplantısında ilk hesap dönemi bitmeden bağımsız denetçi seçmek zorundadır.

TTK 407 uyarınca, bağımsız denetime tabi olan şirketlerde denetçi genel kurul toplantılarında hazır bulunmalıdır.

 

2. Münferit ve Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulama Zorunluluğu:

Bağımsız denetime tabi şirketler “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan standartlar kapsamında münferit ve konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlamak zorundadırlar.

3. Denetçinin Bilgi Alma Hakkı ve Yönetim Kurulunun İbraz Zorunluluğu:

Bağımsız denetime tabi şirket yönetim kurulları; yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını ve finansal tablolarını vakit geçirmeksizin denetçiye teslim etmek, şirketin varlıklarının, defterlerinin, belgelerinin, yazışmalarının, kıymetli evraklarının envanterinin incelenerek denetlenebilmesi için denetçiye uygun imkan sağlamakla yükümlüdür. Kanuna uygun ve düzenli bir denetimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli imkanları denetçiye sağlamak durumundadır. (T.T.K. Md.401)

4. Yıllık Faaliyet Raporunun Denetimi :

TTK hükümlerine göre, yıllık faaliyet raporu bağımsız denetimin kapsamına dahildir. Buna göre, yıllık faaliyet raporundaki bilgilerin finansal tablolardaki bilgilere uygun olduğu denetlenecek, aksi takdirde yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacaktır.(T.T.K. Md. 397)

5. İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu, Site İçeriğine İlişkin Yükümlülükler

Bağımsız denetime tabi şirketler, internet sitesi açmak ve TTK’da belirlenen bilgileri internet sitelerinde yayınlamak zorundadırlar. İnternet sitesi ile ilgili usul ve esaslar, 31.05.2013 Tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”te belirlenmiştir. Oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilecektir.

“Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”te öngörülen içeriğin Sitede Yayınlanması, Değiştirilmesi ve Yenilenmesi  Zorunluluğu bulunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan içeriğin yayınlanması, bilgilerin değiştirilmesi, yenilenmesinde  “güvenli elektronik imza” ve “zaman damgası” kullanılmalıdır. 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETİN BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMASININ HUKUKİ ve PRATİK SONUÇLARI

Bağımsız denetime tabi şirketlerin, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. TTK 397 nci madde hükmüne göre, denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. Düzenlenmemiş sayılan finansal tabloların genel kurul tarafından incelenmesi ve en önemlisi ibrası mümkün olmaz.

Ayrıca, finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması şirketin;

  • Kar dağıtmasına,
  • Sermaye artırmasına,
  • Sermaye azaltmasına,

engel olur.

Finansman sağlayan şirketlere mali tablolar sunulamaz. Bu durum kredilendirmeyi etkiler.

05.04.2017

vergidosyasi.com

Kaynaklar: 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Seda Aysen Akpulat, Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri  13/04/2016, verginet.net