BELEDİYE GELİRLERİ

Haberleşme Vergisi

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile getirilmiş vergilerden birisi de “Haberleşme Vergisi’dir. Günümüzde haberleşme vergisi esas itibariyle Türk Telekom Sabit Hat tahsilatları üzerinden alınan sınırlı bir vergi haline gelmiştir. Telekom sektöründe rekabet eşitliği sağlayacak şekilde güncellenmesi veya etkinlik analizi yapılarak kaldırılması dahil üzerinde çalışılması gereken bir vergidir. 100-150 bin nüfuslu ilçede aylık haberleşme vergisi miktarı 50-80 bin lira arasında değişmektedir. Bu belediye gelirleri içinde önemini büyük ölçüde yitirmiş bir vergi kalemi rakamına işaret etmektedir.

Haberleşme Vergisinin Konusu
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.

Haberleşme Vergisinin Mükellefi
Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresidir.
Haberleşme Vergisinin Matrahı
Haberleşme Vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.

Haberleşme Vergisinin Nispeti (Oranı)
Haberleşme Vergisinin nispeti yüzde 1’dir. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretinden vergi alınmaz.

Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden Haberleşme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde tediye edilir.Beyannamelerin şekil ve muhtevası İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tayin ve tespit olunur.

 

05.04.2017

Güncelleme 06.01.2020

vergidosyasi.com